Friday, 22 July 2022 / Published in ESG, Sustainability
             ที่ผ่านมาเราคุ้นชินกับการนำทรัพยากรมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยไม่ได้ตระหนักสร้างสิ่งชดเชยทดแทน และด้วยปัญหาประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายความยั่งยืนบนระบบนิเวศโลก ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ จึงมีแนวคิดดำเนินธุรกิจแบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นกุญแจสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน INNO ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโลกของเราโดยเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวนั่นคือ การพัฒนาบ้านเกิดของเราเอง    กลุ่มคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกลุ่มลูกเลอาสาพัฒนาบ้านเกิดและตัวแทนชุมชนชาวบ้าน               “เกาะมุกด์น่าอยู่” เป็นโปรเจ็กต์ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ โดยอาจารย์บัณฑิต กลุ่มคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และพนักงาน INNO ผสานความร่วมมือกันกับกลุ่มลูกเลอาสาพัฒนาบ้านเกิดพร้อมตัวแทนชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดเป็นต้นแบบ “ชุมชนน่าอยู่” สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นๆ ในการร่วมพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตให้น่าอยู่ น่าเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากการจัดการจากภาพรวมใหญ่ของประเทศอาจทำได้ยาก แต่หากเริ่มจากตัวเราเอง ขยายสู่ชุมชนเล็กๆ หลายชุมชนรวมกัน ประเทศไทยเราก็จะกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน    โอกาสและความท้าทาย             INNO
Tuesday, 05 July 2022 / Published in ESG, Sustainability
พลังงานสะอาดมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้วยปัญหาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ การใช้พลังงานในรูปแบบเดิมไม่สามารถลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้นานาประเทศต่างตระหนักและหาทางเปลี่ยนแปลงวิกฤติครั้งนี้ พร้อมเร่งลงมือทำอย่างจริงจัง  ประเทศไทยคือ 1 ใน 193 ประเทศที่ร่วมลงนาม SDGs (Sustainable Development Goals) มุ่งแก้ไขปัญหาความยั่งยืนโลก ขับเคลื่อนด้วยหลัก ESG (Environment, Social, Governance) โดยด้าน E (Environment) ย้ำถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน เช่น ฝุ่น PM2.5  ไฟป่า น้ำท่วมฉับพลัน และการใช้พลังงานสูง ด้วยการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมนี้ ทำให้คนไทยหลายคนพบปัญหาสุขภาพ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เศรษฐกิจทรุดตัวลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ล้วนมาจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อม (E-Environment) ทั้งสิ้น ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ESG ถือเป็น 1 ในกุญแจหลักที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างปรับตัวหาทางรอดและการเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจที่ผันผวนโดยการหาโซลูชั่นมาช่วยการบริหารจัดการต้นทุนของสถานประกอบการ ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่มักมาจากอาคารสูงของธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม   “อาคารสูง” เปรียบเสมือนศูนย์รวมแหล่งอยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้พลังงานมากสุด เนื่องจากการใช้ทรัพยากรต่างๆจากผู้คนในอาคาร ซึ่งการแหล่งกินพลังงานส่วนใหญ่มากจากระบบในอาคารซึ่งได้แก่ เครื่องปรับอากาศ การระบายอากาศ เครื่องจักรกล
Monday, 04 July 2022 / Published in Activities
Redefining the future of “ESG” in Thailand               ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาโลกของเราก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจได้มีการผลักดันองค์กรสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานแบบเดิม ๆ ระบบแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าสู่ดิจิทัล เช่นเดียวกันกับหลายองค์กรเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความรับผิดชอบและตระหนักต่อทรัพยากรมากขึ้นทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) โดยไม่หวังแต่ผลกำไรทางธุรกิจ แต่เพื่อมุ่งเน้นทำให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน              หลายธุรกิจได้เริ่มใส่ใจในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ  ESG (Environment, Social, Governance)  เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน มีการทำ ESG integration พิจารณาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดแนวคิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ยกระดับสู่มาตราฐานสากลและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก