Knowledge


คลังความรู้

Eco-friendly Event จัดอีเวนต์รักษ์โลกอย่างไร “ให้ยั่งยืน”

 ปัจจุบัน 2023 ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นและถูกพูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมถึงการประชุมสำคัญๆระดับโลกก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเราเองก็ตื่นตัวด้วยเช่นกันทั้งในภาครัฐบาลและธุรกิจ หนึ่งปัญหาที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือ ปัญหาที่เกิดจากปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมากและมีขยะตกค้างถึง 4.9 พันล้านตันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

            ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า คนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม เต็มใจที่จะจ่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้ว่าราคาจะสูงกว่าราคาของสินค้าปกติ 1% – 20% และพร้อมเข้ารับบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจควรตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมให้ความสนใจเรื่องธรรมชาติ (Green) สิ่งแวดล้อม (Environmental friendly) ตลอดจนเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) เพิ่มมากขึ้น 

ยุคนี้ทำไมต้อง Eco-Friendly Event? 

            อีเวนต์แต่ละครั้ง ไม่ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การสร้างขยะภายในงาน การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง มลภาวะจากการเดินทาง ฯลฯ  ในการจัดงานอีเวนต์หลายอีเวนต์ทั่วโลกจึงเริ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบในมิติสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ ‘ความยั่งยืน’ กลายเป็นอีกโจทย์สำคัญของผู้จัดงานต่างๆ ว่าจะมีวิธีหรือทิศทางการจัดงานแบบไหนบ้าง ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การจัดอีเว้นต์แบบ Eco-Friendly จะช่วยสร้างรากฐานความยั่งยืน (Sustainability) ให้แก่โลก อีกทั้งเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

อีเว้นต์แบบ Eco-Friendly ต้องทำอย่างไร? 

1.ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

เริ่มตั้งแต่การเดินทางมาร่วมงานด้วยรถส่วนตัวจะเป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศมากกว่า 2-3 เท่า ดังนี้การจัดงานแบบ Eco-Friendly Eventควรอยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยให้ผู้ที่มาร่วมงานไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถ อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยมลพิษ และควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงข้อมูลการเดินทางในเส้นทางต่างๆ ที่มางานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความสนใจงานที่จะจัดได้มากยิ่งขึ้น 

2.เลือกสถานที่จัดงานที่ใส่ใจในความยั่งยืน

การเลือกจัดงานอีเวนต์ในพื้นที่เปิดหรือ Outdoor จะช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้ เพราะแอร์จะปล่อยสารทำความเย็น ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ที่ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน หากจัดงานอีเว้นต์ช่วงเวลากลางวันจะสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ จากการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเป็นหลัก หรือหากจุดไหนจำเป็นต้องใช้ไฟเพิ่มเติมก็เลือกใช้หลอดไฟ LED ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานได้ แต่ถ้าไม่สามารถเลือกจัดงานในพื้นที่เปิดได้ ควรเลือกอาคารที่ มีระบบการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบจะช่วยให้สามารถทลดปริมาณของเสียและมลพิษต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

3.ลดขยะในทุกมิติของอีเวนต์

ขยะพลาสติก ที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อม การจัดอีเว้นต์แบบ Eco-Friendly จะช่วยลดปัญหาที่เป็นต้นเหตุสำคัญนี้ลงได้ ดังนั้นผู้จัดควรหันมาใส่ใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้น อาทิ 

ตั้งจุดแยกขยะและทิ้งเศษอาหารให้ชัดเจน

ภายในงานควรตั้งจุดทิ้งขยะที่ง่ายต่อการแยกขยะและคัดเลือกว่าขยะแต่ละประเภทนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้บ้าง เช่น เศษอาหารเหลือทิ้งเป็นขยะอินทรีย์ที่นำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยต่อได้ 

พกอุปกรณ์ส่วนตัวมาจากบ้าน

ขยะจำนวนมากจากงานอีเว้นต์มักเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น แก้วน้ำพลาสติก จานกระดาษ ช้อนส้อมพลาสติก หรือถุงร้อนใส่อาหาร ดังนั้น เพื่อลดขยะจากการซื้อขายอาหาร ทางผู้จัดสามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานนำจาน ช้อนส้อม แก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ในงาน หรือหากผู้เข้าร่วมงานไม่สะดวกนำมาเองก็มีจุดจำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้ ใช้เสร็จก็นำกลับบ้านไปใช้ต่อได้  

ใช้วัสดุ Reused-Recyclable มาตกแต่งงาน

ผู้จัดงานสามารถนำวัสดุและอุปกรณ์ที่ Reused / Recycle มาใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่ ซึ่งวัสดุReused นี้เองทำให้อุปกรณ์วัสดุที่ใช้สามารถนำไปใช้ในงานอื่นต่อได้ อีกทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย 

ใช้ QR Code แทนการแจกใบปลิว

การใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย จะสามารถเพิ่มทั้งความสะดวกและลดการใช้ทรัพยากรทุกด้านโดยไม่จำเป็น อย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆโดยการสแกน QR Code ผ่านสมาร์ตโฟนแทน สามารถลดการใช้กระดาษจำนวนมาก 

รักษ์โลก ด้วย Eco-friendly Gift

สินค้าออร์แกนิก วัสดุรีไซเคิล หรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะสร้างความแตกต่างได้อย่างน่าสนใจแล้ว ยังอาจสร้างรายได้ให้กับชุมชมและส่งเสริม สินค้ารักษ์โลกไปในตัวด้วย 

            ทั้งหมดนี้หากลงมือทำได้จริง ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนงานต่างๆ ให้กลายเป็นงานอีเวนต์ที่สร้างความยั่งยืน (Sustainability)  ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความรักษ์โลกให้กับงานเท่านั้น แต่วิธีเหล่านี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของการจัดงานครั้งต่อๆ ไปได้ ด้วยการใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งหากบรรดาผู้จัดงานค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดงานอย่างยั่งยืนไปทีละส่วน โดยเริ่มจากส่วนประกอบเล็กๆ แล้วค่อยขยายไปสู่ตัวงานสเกลใหญ่ได้ อีเวนต์ต่างๆ ในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดการสร้างมลพิษที่ทำลายโลกได้มากเลยทีเดียว สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือคลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ

Cr. https://urbancreature.co/sustainable-market-event/