การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ธุรกิจของ INNO เห็นถึงความสำคัญของบริบทโลกที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล (ESG) โดยบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด นำเข้ามาบูรณาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรและพนักงานพร้อมรับผิดชอบในทุกมิติ

ลงมือทำเพื่อความยั่งยืน

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)
INNO เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงานพลังงานเพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายโลกอย่าง Net Zero Emissions
พร้อมทั้งส่งเสริมการนำพลังงานสะอาด
(Clean Energy) มาใช้งานมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน
ซึ่ง INNO ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารทั้งอาคาร ตั้งแต่การพัฒนาโซลูชันให้พลังงานที่นำมาใช้ สามารถลดต้นทุนองค์กรลูกค้า แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือ ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
และส่งเสริมนวัตกรรมโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) มาเป็นพลังงานทางเลือก ตลอดจนการบูรณาการ บริหารทรัพยาอาคาร รวมถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษา อาคารให้ปลอดภัยพร้อมใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด

มิติสังคม (Social)
เพื่อสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การบริหารงานของ INNO ได้มุ่งเน้นไปที่พนักงาน ภายในองค์กร อบรมมอบความรู้ความเข้าใจให้พนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน เพราะพนักงานคือหัวใจหลักขององค์กร โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) INNO เราใส่ใจ พนักงานในองค์กรที่ต้องเผชิญกับ PM2.5 ที่เข้มข้นภายนอกอาคาร จึงเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีอากาศหมุนเวียนและสะอาดในอาคาร อาทิ ระบบ IAQ (Indoor Air Quality) เพื่อให้เกิดสภาวะอยู่สบายในอาคารและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพพนักงานในระยะยาวอีกด้วย

มิติบรรษัทภิบาล (Governance)
INNO มุ่งติดตามและ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ให้ครบถ้วน โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจ INNO สามารถบริหาร จัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจ รักษาขีดความสามารถ ในการแข่งขันสะท้อนศักยภาพของธุรกิจที่ดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสผลตอบแทนระยะยาวอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม

INNO เป็นผู้นำด้านการจัดการบริหารพลังงานมาอย่างยาวนาน
ได้เริ่มมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ยกระดับบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปฏิบัติสหประชาชาติ
ที่กำหนดขึ้น หรือ SDGs “เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

INNO Sustainability
ความยั่งยืนเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม

SDG 3.3 กิจการของ INNO เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมอาคารการให้บริการและการอบรม จึงอาจเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน INNO จึงให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยของผู้ใช้งานในองค์กรให้ระบบอาคารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพอากาศหมุนเวียนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมหลักประกันการมีสุขภาพที่ดีทั้งพนักงาน ผู้ติดต่อและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน


SDG 4.3,4.4 INNO เป็นองค์กรที่ส่งเสริมด้านการศึกษาไม่รู้จบ มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพการทำงานเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและทักษะการทำงานพร้อมต่อยอดเป็นพลังงานขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า


SDG 6.3 INNO ให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำเพราะน้ำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยการเพิ่ม Value คุณภาพจากการใช้น้ำอย่างยั่งยืนให้สะอาดและปลอดภัย มีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งดูแลระบบสาธารณูปโภคเช่น SPEP, RO, UV ระดับอาคารและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างหลักประกันน้ำคุณภาพ การมีสุขาภิบาลที่ดีและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

SDG 7.1 INNO มุ่งมั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมลดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ให้น้อยลงที่สุดอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำไรพร้อมลดต้นทุน อย่างการจัดการพลังงานด้วยนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ Solar Cell เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันซึ่งจะนำมาเป็นภูมิคุ้มกันองค์กรในระยะยาว


SDG 8.3 INNO มุ่งเน้นผลักดันบุคลากรในองค์กรที่มีความสามารถ ส่งเสริมการสร้างงานและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศ


SDG 9.4 INNO เชี่ยวชาญบริหารจัดการอาคาร ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบวิศวกรรมอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการใช้ทรัพยากรอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด


SDG 11.6 INNO มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ NET ZERO ใส่ใจการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือรักษ์พลังงานและการจัดการคุณภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น