Monday, 04 July 2022 / Published in Activities
Redefining the future of “ESG” in Thailand               ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาโลกของเราก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจได้มีการผลักดันองค์กรสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานแบบเดิม ๆ ระบบแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าสู่ดิจิทัล เช่นเดียวกันกับหลายองค์กรเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความรับผิดชอบและตระหนักต่อทรัพยากรมากขึ้นทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) โดยไม่หวังแต่ผลกำไรทางธุรกิจ แต่เพื่อมุ่งเน้นทำให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน              หลายธุรกิจได้เริ่มใส่ใจในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ  ESG (Environment, Social, Governance)  เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน มีการทำ ESG integration พิจารณาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดแนวคิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ยกระดับสู่มาตราฐานสากลและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก