Sustainable Development Goals หรือ SDGs คือ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก “องค์การสหประชาชาติ” (United Nations) เพื่อเป็นแนวคิดธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมลงนาม โดย SDGs มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติความยากจน ปกป้องพิทักษ์โลก ทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย  ดังนี้ Sustainable Development Goals: SDGs SDGs จึงกลายเป็นพันธกิจร่วมของประเทศ 193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมกับพันธกิจนี้ ด้วยเป้าหมายเดียวกันที่คำนึงถึง ปัญหาความยากจน ความเป็นอยู่ในสังคม และสภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนามในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 และได้เริ่มต้นแผนในปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2573 โดยใช้เวลากว่า 15 ปี เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย SDGs นั้นมีกรอบการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นย้ำให้ประเทศทั่วโลกตระหนักถึง
Friday, 19 February 2021 / Published in Activities
INNO เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีแนวคิด ไอเดียเจ๋งๆ มาร่วมพัฒนานวัตกรรมการตลาด สร้างโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อผลักดันองค์กรให้พร้อมสู่การแข่งขันตลาดโลก