Knowledge


คลังความรู้

DI Platform ผู้ช่วยที่ดีสำหรับผู้บริหาร 4.0

 จากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปซึ่งสร้างความท้าทายให้แก่ทุกคน เริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ การกำกับเวลาและลดการเดินทางการเข้าออกพื้นที่รวมถึงการเว้นระยะห่าง Social distancing เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร มาตรการดังกล่าวทำให้ภาคธุรกิจและการศึกษาต้องปรับตัว หลายคนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหาเลี้ยงชีพแบบปกติได้ ทำให้เกิดการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆเพื่อปัญหาดังกล่าว เช่น การทำงานออนไลน์ได้จากที่บ้าน เรียนหนังสือออนไลน์  หรือการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆด้วยระบบออนไลน์เพื่อไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านและสามารถลดการติดเชื้อ Covid-19 ลงได้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตนี้เป็นตัวเร่งทำให้พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น หลายธุรกิจต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและหาช่องทางที่จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา 

          เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเข้ามาพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ นอกจากจะเน้นการแข่งขันด้านการผลิตตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global megatrend)  ที่กำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว ภาคอุตสาหกรรมยังหันมาเน้นความยั่งยืนของการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม 

          เดิมเทคโนโลยีแต่ก่อนมีความซับซ้อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน ITมาพัฒนา แต่ปัจจุบันทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การเข้ามาของระบบ Artificial intelligence (AI): การใช้ปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่น Cloud และ Internet of Things (IoT) เพื่อประมวลผล Big data ในการพัฒนาระบบในภาคการผลิต โดยผลการศึกษาของ PwC พบว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก (ประมาณ 60-70%) ได้ประยุกต์ใช้ AI ในสายการผลิต เช่น กลุ่ม Siemens ใช้ AI สำหรับทดสอบคุณภาพการผลิตเชิงวิศวกรรมและคาดการณ์อุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุง และคาดว่า AI จะสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกได้ราว 15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2573  

นวัตกรรม INNO DI Platform

         จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญวิศวกรรมอาคารกว่า 25 ปีมานี้ INNO เห็น Pain Point ลูกค้าและความยุ่งยาก ซับซ้อนของระบบวิศวกรรมอาคารจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอาคารและพลังงานขององค์กร จึงได้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม DI Platform ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาเป็นตัวช่วยของธุรกิจ เช่น แพลตฟอร์มการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร โดยอาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน ห้างสรรพสินค้า หรือบริษัทเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์โดยมีระบบต่างๆเป็นอวัยวะของร่างกาย อาทิ  

-ระบบไฟฟ้า  

-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

-ปั๊มน้ำ ปั๊มแรงดัน 

-ห้องครัว 

-สระว่ายน้ำ  

-ระบบระบายน้ำ  

-ระบบบำบัดน้ำเสีย  

-ระบบปั๊มอัคคีภัย  

-ระบบแสงสว่าง 

-ระบบปรับอากาศ 

         โดยระบบเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาและคอยตรวจสอบติดตามตลอดเวลา การที่จะดูแลสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ แค่แรงอาจจะไม่เพียงพอจึงต้องมีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบเข้ามาร่วมด้วยให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนเครื่องมือคอยตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร หากเกิดเหตุผิดปกติและไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือได้รับการแจ้งเตือนที่ล่าช้าจะก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจของคุณได้ 

Digital Innovation 

          DI Platform นวัตกรรมดิจิทัลคือ Building Management Solution ด้วย เทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เพื่อทำการวิเคราะห์ หรือประมวลผลในการบริหารจัดการอาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร สร้างโอกาสเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจและสามารถแข่งขันได้ สามารถเข้าถึงและรองรับข้อมูลระบบอาคาร เช่น การใช้พลังงานของอาคาร คุณภาพไฟฟ้า คุณภาพมอเตอร์ ระบบควบคุมความเร็วรอบ(VSD)  คุณภาพน้ำ ระบบทำน้ำเย็นคุณภาพอากาศ และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

โดยมีกระบวนประมวลผลของระบบดังนี้ 

1.ตรวจสอบ 

2.วิเคราะห์ข้อมูล 

3.การแสดงผล 

ซึ่ง DI Platfrom เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์ม ครอบคลุมการบริหารเทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบวิศวกรรมอาคารในด้านต่างๆ ดังนี้ 

– งานปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance)
– งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
– งานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรงานระบบตามแผน ( Preventive Maintenance)
-งานบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)
-งานการจัดการการเดินเครื่องจักร(Engineering Operation Management)
-งานการจัดการอะไหล่และวัสดุคงคลัง (Sparepart Management)
-การจัดการและรายงานผลพลังงานไฟฟ้า (Electrical Monitoring&Report)
-การแจ้งเตือนสถานะต่างๆของระบบวิศวกรรมหลักของอาคาร (Utility Monitorin&Report)

          Digital Innovation จะทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร คอยดูค่าพลังงาน 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน ข้อมูลต่างๆอัพโหลดข้อมูลผ่านระบบCloud สามารถถูกจัดเรียงให้รายงานผลต่อผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลหรือลดเวลาที่ใช้ในการทำรายงานสามารถช่วยยืนยันข้อมูลและสถานะและประสิทธิภาพการทำงานระบบอุปกรณ์ ณ ปัจจุบันได้ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังหรือประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเข้าใจพฤติกรรมการใช้พลังงานในองค์กรและมีการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์สื่อสารของผู้เกี่ยวข้องทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งผลถึงด้านของทรัพยากรบุคคล สามารถลดค่าใช้จ่ายว่าจ้างบุคลากรและลดปัญหาการจัดการจากบุคลากรโยกย้ายงาน ลดปัญหาการร้องเรียนของลูกค้าจากเหตุขัดข้องต่างๆ DI Platfrom เรียกได้ว่าตอบโจทย์ การใช้งานสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่และสามารถลดการใช้พลังงานและบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างแท้จริง 

DI Platfrom  เหมาะกับธุรกิจแบบไหน? 

-อาคาร หรือ โรงงานควบคุมขนาดใหญ่, ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก ที่ต้องการควบคุมภาพรวมหรือรายละเอียดต้นทุนพลังงานของทุกระบบ  

-องค์กรที่ต้องการตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องจักรอย่างใกล้ชิดแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง
-องค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มช่วยบริหารภายในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและพลังงานของอาคารและโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

-องค์กรที่ขาดกำลังคนในการทำงาน หรือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบอาคาร รวมถึงต้องการทราบข้อมูลภาพรวม เพื่อวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณภายในองค์กร 

          บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาคารให้บริการนวัตกรรม DI Platfrom ผู้ช่วยที่ดีสำหรับผู้บริหาร ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี IoTในการจัดการข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังหรือประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้  สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือคลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ ดูรายละเอียดของระบบ DI เพิ่มเติม >> คลิก