FORGOT YOUR DETAILS?

เกี่ยวกับเรา

ในปี พ.ศ. 2538 “บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด” ได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ และวิศวกรมากด้วยด้วยประสบการณ์ โดยมีแนวคิดที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการงานบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรมในอาคารสูง และโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบวิศวกรรม และการจัดการพลังงานในระดับอาเซียน พร้อมเป็นผู้ให้บริการชั้นเลิศ ที่ส่งมอบแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนให้แก่ลูกค้า

พันธกิจ

ร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับลูกค้าด้วยจุดมุ่งหมายในการเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนอันเป็นผลมาจากการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสร้างความสำเร็จและอนาคตที่ยั่งยืน

เราคือทีมงาน INNO

จากทีมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเล็กๆ ที่ร่วมกันจัดตั้งบริษัทฯ วันนี้ INNO มีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายสาขากว่า 500 ชีวิต และจากการทำงานให้ลูกค้าเพียงรายเดียวกับอาคารไม่กี่อาคาร ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปดูแลอาคาร และโรงงานมากกว่า 300 แห่ง และ 100 องค์กร และเติบโตอย่างรวดเร็วร่วมกับลูกค้าของเรา

ผู้เชี่ยวชาญ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลายสายงาน ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรอาคาร ด้านการจัดการพลังงาน ด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง และการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วยบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด

วิศวกร

ด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง สามารถให้บริการด้วยการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ส่วนงานต่างๆในสถานประกอบการของลูกค้า

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และมีคุณภาพของเรา สามารถตอบสนองความต้องการในด้านของวิศวกรรม และการจัดการพลังงานเพื่อบริการที่มีคุณภาพ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

INNO มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในแต่ละสาขา ทำให้สามารถออกแบบกระบวนการ และนำเสนอแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

เรกซ์ ธนศักดิ์
เรืองเทพรัชต์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร

พศวีร์
ศรีโหมด

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า

ทีมที่ปรึกษา

มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบวิศวกรรมและบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้านอย่างดี
อาทิ เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล การจัดการพลังงาน และพลังงานทดแทน
รวมถึงมีความรู้ความชำนาญด้านการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้องค์กรของลูกค้าอีกด้วย

ศรายุทธ์ ขุนณรงค์

การจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
การบริหารจัดการพลังงาน
การจัดทำระบบมาตรฐาน

ปราโมทย์ ฉิมปลอด

การออกแบบระบบวิศวกรรมอาคาร
อุปกรณ์บริหารจัดการพลังงาน
การออกแบบระบบปรับอากาศ
สำหรับห้องคลีนรูม

อภิรักษ์ สกุลพงษ์

การจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
การบริหารจัดการพลังงาน

กิตติ ณ สงขลา

การจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
เทคโนโลยีการบริหารอาคาร

ฉัตรชัย ดีประเสริฐ

การบริหารทรัพยากรอาคาร
การบริหารจัดการพลังงาน
พลังงานทดแทน

การเดินทางสู่ความสำเร็จ

จากจุดเริ่มต้น
2537

การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ได้เล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารอาคารและการจัดการพลังงาน จึงได้จัดตั้งบริษัท “วิภาวดีคอนซัลแทนส์” ขึ้น เพื่อเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอาคารและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม เพื่อลดต้นทุนโดยรวมขององค์กร พร้อมการบริหารจัดการพลังงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ถึง 20% โดยไม่เน้นการลงทุน

2543-2548

BUILDING SERVICE ENGINEERING

การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
โรงพยาบาลวิภาวดี หนึ่งในลูกค้าของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว และสามารถคว้ารางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้วยการลดใช้พลังงานลงได้ถึง 18% โดยไม่เน้นการลงทุน
ปี 2548 วิภาวดีคอนซัลแทนส์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท “อินโนเวชั่น เทคโนโลยี” จำกัด หรือเรียกสั้นๆ ว่า “INNO” พร้อมให้บริการงานที่ปรึกษาการจัดการพลังงานที่เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการให้คำปรึกษาในเชิงกลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการพลังงานในอาคารอย่างเป็นระบบ

2551

ENERGY AND ENGINEERING ADVISORY

ที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรมอาคารและการจัดการพลังงาน
ด้วยนวัตกรรมการจัดการพลังงานของ “INNO” ส่งผลให้ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Asean Energy Award 2008 ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและ Thailand Energy Award 2008 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม

2553

PRODUCTIVITY AND QUALITY IMPROVEMENT

การเพิ่มประสิทธิผลและพัฒนาคุณภาพ
“INNO” ยังได้รับความไว้วางใจจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้จัดการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลของรัฐกว่า 120 แห่ง เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2555

"THAI ESCO"

"THAI ESCO"
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (ThaiESCO) ในการเป็นองค์กรที่สามารถการันตีผลในหมวดประเภทให้บริการประหยัดพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน (EE / RE / AE) สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

2556

RETROFIT& RENEWABLE ENERGY ADVISORY

งานระบบพลังงานทดแทนและวิศวกรรมอาคาร
“INNO” ได้จัดการอบรมภายในองค์กรให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อให้เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค และเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก (TMAP-EM : Toyota Motor Asia Pacific - Engineering & Manufacturing) ด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า Energy Treasure Hunting Team (ETHT) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้าน การอนุรักษ์พลังงานให้แก่ทีมวิศวกร ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนมาใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) ของธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในแง่ของความน่าเชื่อถือของระบบการวิเคราะห์ ฟังก์ชั่นการทำงานตามแนวคิดอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวางรูปแบบของการใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติในอนาคต ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพลังงานให้ออกแบบติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมถึงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามแบบออนไลน์ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

2557

INTERNATIONAL STANDARD

รับการรับรองมาตรฐานสากล
โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในลูกค้าของ “INNO” ได้รับรางวัลอาคารดีเลิศจากโครงการอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2013 (MEA Energy Saving Building Award 2013) ด้วยการลดใช้พลังงานโดยรวมได้ถึง 22.1% สามารถประหยัดปีละ 6.3 ล้านบาท รวมถึง ได้รับรางวัล Asean Energy Awards และ Thailand Energy Awards ในประเภทการจัดการพลังงานในอาคารขนาดใหญ่
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ยังได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001

2558

FORWARD TO INTERNATIONAL AWARD

ก้าวสู่เวทีการประกวดระดับสากล
“INNO” ได้นำองค์ความรู้มาเป็นแนวทางพัฒนาระบบวิศวกรรมอาคารให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล จนได้รับมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานให้กับโรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเลิศ (MEA Energy Saving Building Award 2014) พร้อมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Gold Rank ในเวทีการประกวดระดับ Asia Pacific (APEC) ประเภท Smart Building (ESCI Best Practice Awards 2015)

2560

ENERGY & ENGINEERING INFORMATION SERVICE

ระบบบริหารจัดการข้อมูลพลังงานทางไกล
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ยังคงเดินหน้าสร้างความสำเร็จด้านการจัดการพลังงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในปีนี้ของ “INNO” คือ รางวัล Thailand Energy Awards 2017 ในประเภทอาคารควบคุมดีเด่นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อีกทั้งทีมงาน “INNO” และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัลระดับสากล Silver Rank ประเภท Smart Building (ESCI Best Practice Awards 2017)

ปัจจุบัน

อินโนสำนักงานใหญ่

51/29-31 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่ออินโน

[email protected]
tel: 66 (0) 29414080-1
fax: 66 (0) 29414082

ติดตามอินโน

© 2019 Innovation Technology Co., Ltd. | All rights reserved.
TOP

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save