ESG ระดับ Business Plan เคล็ดลับสู่ความสำเร็จเป้าหมาย SDGs โลก

 

 

                           การดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังเพียงแต่ผลกำไรไม่สามารถพัฒนานำไปสู่องค์กรให้ยั่งยืน  หากมุ่งหวังดำเนินรูปแบบเดิม ซึ่งไม่คำนึงถึงบริบทของโลกปัจจุบัน ตามที่องค์กรสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดไว้ SDGs (Sustainable Development Goals :SDGs ) ทำให้ประสบปัญหาขึ้นหลายอย่างเช่น ทรัพยากรขาดแคลน ธรรมชาติผิดฤดูกาล ความเหลี่ยมล้ำต่อสังคม การกดขี่และการคอรัปชั่น ดังนั้นธุรกิจที่ดำเนิน ต้องปรับตัวพร้อมนำหลักการอย่าง ESG (Environment, Social, Governance) มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่กับทุกฝ่าย และมั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ESG ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ทั้งแวดวงจากธุรกิจและจากนักลงทุน จากงานวิจัยของ PwC พบว่านักลงทุนรายใหญ่กว่า 325 คนชี้ชัดว่า กว่า 49% พร้อมที่จะถอนการลงทุนออกจากธุรกิจที่ไม่ได้ดำเนินการด้าน ESG อย่างเพียงพอ และอีก 79 % ระบุว่า วิธีการที่บริษัทใช้ในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ในแง่ของผู้บริโภค 83% มองว่าบริษัทต่างๆ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้ตอบโจทย์ตามหลัก ESG (ที่มา: 2021 ESG Consumer Intelligence Series: PwC) เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่ได้มุ่งแต่จะแสวงหาผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของผลกำไรเพียงอย่างเดียว

ธุรกิจของ INNO เห็นถึงความสำคัญของบริบทโลก ที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อขจัด ปกป้อง ยุติ และพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล หรือ ESG โดย INNO นำเข้ามาบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กร และพนักงานพร้อมรับผิดชอบในทุกมิติ

 

 

ESG กับธุรกิจ INNO

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)  ธุรกิจ INNO ได้เน้นย้ำ ให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ให้ความรู้ด้านพลังงาน (Energy) เพื่อให้เกิด Net Zero Emissions  พร้อมทั้งส่งเสริมการนำพลังงานสะอาด (Clean Energy) มาใช้ เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่ง INNO ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารทั้งอาคาร ตั้งแต่การพัฒนาโซลูชันให้พลังงานที่นำมาใช้ สามารถลดรายจ่าย แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมนวัตกรรม โซล่าเซลล์ (Solar Cell) มาเป็นพลังงานทางเลือก ตลอดจนการบูรณาการ บริหารทรัพยาอาคาร รวมถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอาคารให้ปลอดภัยพร้อมใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด

มิติสังคม (Social) เพื่อสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ธุรกิจ INNO ได้มุ่งเน้นไปที่พนักงานในองค์กรในการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน เพราะพนักงานคือหัวใจหลักขององค์กรโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) และมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสำนักงานมีการใช้ระบบ IAQ (Indoor Air Quality) เพื่อให้อากาศมีความสะอาดและมีความปลอดภัยกับสุขภาพพนักงานในระยะยาว

มิติบรรษัทภิบาล (Governance) หลัก ESG ช่วยทำธุรกิจ INNO ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจให้ครบถ้วน โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจ INNO สามารถบริหารจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันสะท้อนศักยภาพของธุรกิจที่ดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสผลตอบแทนระยะยาวอย่างยั่งยืน

 

 INNO Sustainability ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

 

 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ