Knowledge


คลังความรู้

บทสรุป ESG สู่มาตรการ SDGs โลก ความท้าทายที่ยั่งยืน

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาโลกของเราก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจได้มีการผลักดันองค์กรสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานแบบเดิม ๆ ระบบแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าสู่ดิจิทัล เช่นเดียวกันกับหลายองค์กรเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความรับผิดชอบและตระหนักต่อทรัพยากรมากขึ้นทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG Transformation) โดยไม่หวังแต่ผลกำไรทางธุรกิจ แต่เพื่อมุ่งเน้นทำให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มรู้จัก ESG ในองค์กรขนาดใหญ่ได้นำหลักการอย่าง ESG (EnvironmentSocialGovernance) มาใช้พร้อมสื่อสารสาธารณะของกิจการ ที่ดำเนินการทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล (การกำกับดูแล) เพราะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจจากผู้บริหารและคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ESG จะเป็นแรงขับเคลื่อนครั้งใหญ่ในการทำธุรกิจต่อองค์กรทั่วโลก หากผนวก ESG เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรนั้น มีผลให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ ขยายขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับกระแสสังคมโลกที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าต่อสังคมกันอย่างจริงจัง  

ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตามแบบอย่าง ESG ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่นโยบาย วิสัยทัศน์หรือพันธกิจเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น รายงานทางการเงิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ การกำกับดูแล การจัดทำรายงานความยั่งยืน เป็นต้น 

INNO ESG Transformation 

INNO นำหลักการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในรูปแบบของ ESG เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสากลโลกอย่าง SDGs (Sustainable Development Goals) เป็นแนวทางดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความยั่งยืนทั้งองค์กรและสังคมรวม โดยใช้ ESG เป็นตัวผลชี้วัดการดำเนินธุรกิจทั้ง 3 มิติ เป็นเกณฑ์การพิจารณา ประเมินผล เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้ในระยะยาว 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

INNO ใส่ใจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท 

INNO มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคาร มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี โดยมีการบริหารจัดการพื้นที่ภายในให้ตอบรับกับนโยบายสำนักงานสีเขียว มีการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศภายในตัวอาคาร และมีการปลูกบริเวณโดยรอบอาคารเพื่อช่วยความร้อนจากภายนอกส่งผ่านเข้าสู่ตัวอาคาร 

INNO กับการบริหารพลังงาน 

มีการบริหารจัดการพลังงานภายใน เพื่อให้มีความสอดคล้อง ISO 50001 สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้มีการนำเทคโนโลยี Solar Cell มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจ่ายให้อุปกรณ์บางส่วนภายในบริษัทฯ ช่วยลดในส่วนค่าการใช้พลังงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases : GHGs) 

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

INNO ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องมีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (Key success ) เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนนั้น มีองค์ประกอบที่จดจำได้ง่าย คือหลัก 3P+T ได้แก่ People, Place, Process และ Technology  โดยการนำ Technology ที่เหมาะสมมาใช้ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร 

ด้านสังคม Social 

INNO ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน รวมถึงคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

INNO ให้ความสำคัญทางด้านนโยบายคุณภาพ สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนภายในบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง ISO 45001 เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงการมีเครื่องป้องกันส่วนบุคคลให้กับพนักงานช่างเทคนิคภายในบริษัทฯอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการทำงาน 

ป้องกัน เตรียมความพร้อม ในภาวะฉุกเฉิน 

มีการอบรมดับเพลิง และ ซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานภายในสำนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมใน  

สถาณการณ์ฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ลดผลกระทบในภาวะฉุกเฉิน 

มีส่วนร่วมต่อชุมชน 

INNO มีโครงการ CSR คืนกำไรสู่สังคม เป็นประจำทุกปี โดยการมุ่งเน้นชุมชน กลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กัน ร่วมกันสร้างรางวัลความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับอาเซียน 

เข้าร่วมโครการเครือข่าย MOU สถานศึกษา 

INNO มีโครงการความร่วมมือกับสถานทางการศึกษา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางสถานศึกษาในหลายหลายๆแห่ง อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพพล วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยหน่วยงานทั้งสองจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน มุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันสมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจและสังคม 

ด้านธรรมาภิบาล Governance 

คณะผู้บริหาร INNO เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนด้านการกำกับดูแล มีมาตรฐานควบคุมภายในให้ดี มีการควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานน ISO 9001 ว่าด้วยเรื่องของเอกสาร การควบคุมภายในบริษัท มีการให้ความสำคัญการควบคุมเอกสารส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนภายในบริษัท มีการกำหมดมาตรการควบคุม ป้องกันการทุจริต การปฏิบัติที่ละเมิดต่อกฎระเบียบด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน และทำตามกฎหมายแรงงานต่างๆ 

INNO ESG สู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก SGDs 

                INNO ดำเนินธุรกิจบนกรอบ ESG อย่างต่อเนื่อง พร้อมสอดคล้องกับเป้าหมายโลกอย่าง SDGs ถึง เป้าหมายความยั่งยืน ด้วยกัน นอกจากนี้ INNO ยังสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในการทำ ESG ไม่เพียงแค่ที่ทำงานเท่านั้น พนักงานยังนำหลักการ ESG ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงให้กับตนเองและองค์กร 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ