Knowledge


คลังความรู้

INNO Coaching  5 หลักสูตรคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  

                 ในประเทศไทยภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบรับความต้องการของผู้คนในปัจจุบันทำให้ต้องมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสิ่งที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป็นหลักหนีไม่พ้นการใช้พลังงานซึ่งมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “จนไม่เพียงพอกับการผลิต” จึงต้องนำเข้าเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น นั่นหมายถึงภาระค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตาม ก็ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งใช้พลังงานปริมาณมากเกิดต้นทุนที่มากขึ้นตามไปด้วย  

“ต้นทุนที่สูงขึ้น คือ กำไรที่ลดลง” 

                  การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า จึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับหลายธุรกิจเริ่มขยับตัวหันมาใส่ใจพลังงานไฟฟ้ากันมาก โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว คือจากคนในองค์กรให้เกิดความตระหนักให้ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยเริ่มทำได้ทันทีด้วยตนเองและองค์กรนั้นจะเกิดการใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

” INNO Coaching  เราเข้าใจดีว่า สิ่งที่ยากที่สุดคือจุดเริ่มต้น “ 

                คอร์สอบรม(Inhouse Training)  ที่จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ดูแลสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Talk Show สนุกสนาน  ไม่น่าเบื่อ จดจำง่าย #ปรับใช้ได้ทั้งบ้านและองค์กร โดยทีมงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์พลังงาน มากด้วยประสบการณ์ พร้อมกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากมาย 

รวม 5 หลักสูตรคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  

  1. Eco Mind ปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงาน  
  2. Energy Challenge กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานสู่ความสำเร็จ  
  3. WELL Building Standard มาตรฐานอาคารใหม่ที่ผู้ใช้อาคารจำเป็นต้องรู้ 
  4. Renewable Energy การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนในธุรกิจอย่างชาญฉลาด  
  5. พิชิตเป้าหมายลดโลกร้อน ด้วย CFO “Carbon Footprint Organization”  หลักสูตรแนะนำ!! 

วัตถุประสงค์  

                เพื่อทำให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจถึงการใช้พลังงานในองค์กรอย่างรู้คุณค่า เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ดูแลสิ่งแวดล้อม  สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสามารถมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานสามารถปรับใช้ได้ทั้งบ้านและองค์กร  

การฝึกอบรมมีการให้บริการ 2 รูปแบบด้วยกัน 

-การจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการของท่าน In-house training พร้อมกิจกรรม Workshop
-การจัดฝึกอบรมแบบ Online Live-streaminig ผ่านโปรแกรม Microsoft Team หรือ Zoom ให้กับบุคลากรภายในองค์กรของท่าน 

ทุกหลักสูตรอินโนออกแบบเชิงบูรณาการให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วม เน้นสนุกมีสาระ มี Workshop มีของรางวัลร่วมสนุก   

ระยะเวลาของหลักสูตร 

ระยะเวลาของหลักสูตร (ครึ่งวัน – 1 วัน)
แบบที่ 1 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
แบบที่ 2 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการคอร์สอบรม 

-ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง พร้อมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน
–แนวทางการบริหารจัดการพลังงานและควบคุมการทำงานเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-มาตรฐานใหม่สำหรับการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร 

-แนวทางนำไปสู่การดำเนินการด้านแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ESG : Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล)   ได้อย่างชัดเจน 

-ได้ความรู้ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง พร้อมกิจกรรม Workshop ลดต้นทุนด้านพลังงานในอาคารทุกหลักสูตร  

-พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวของบุคคลกรภายในองค์กร  

-สามารถนำกิจกรรมเป็นผลงาน สำหรับรายงานการจัดการพลังงานได้ตามกฎหมาย  

-เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf)  

หลักสูตรเหมาะสำหรับ 

                เหมาะอย่างยิ่งกับทุกประเภทอาคารและผู้ประกอบการที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง อาทิ  โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการต่างๆ   พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน ผู้จัดการหัวหน้างาน คณะทำงานฯ ผู้ตรวจประเมินฯ ผู้รับผิดชอบพลังงาน  ช่างเทคนิค และวิศวกร 

“สร้างระบบการทำงาน เพิ่มศักยภาพบุคคลากรให้ถึงขีดสุด” 

            บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม งานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร รวมถึงบริการอบรมด้าน ESG สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือคลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ