Knowledge


คลังความรู้

ผจญภัยล่าขุมทรัพย์แห่งความยั่งยืน@เกาะมุกด์

           ที่ผ่านมาเราคุ้นชินกับการนำทรัพยากรมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยไม่ได้ตระหนักสร้างสิ่งชดเชยทดแทน และด้วยปัญหาประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายความยั่งยืนบนระบบนิเวศโลก ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ จึงมีแนวคิดดำเนินธุรกิจแบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นกุญแจสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน INNO ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโลกของเราโดยเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวนั่นคือ การพัฒนาบ้านเกิดของเราเอง 

กลุ่มคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกลุ่มลูกเลอาสาพัฒนาบ้านเกิดและตัวแทนชุมชนชาวบ้าน 

           “เกาะมุกด์น่าอยู่” เป็นโปรเจ็กต์ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ โดยอาจารย์บัณฑิต กลุ่มคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และพนักงาน INNO ผสานความร่วมมือกันกับกลุ่มลูกเลอาสาพัฒนาบ้านเกิดพร้อมตัวแทนชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดเป็นต้นแบบ “ชุมชนน่าอยู่” สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นๆ ในการร่วมพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตให้น่าอยู่ น่าเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากการจัดการจากภาพรวมใหญ่ของประเทศอาจทำได้ยาก แต่หากเริ่มจากตัวเราเอง ขยายสู่ชุมชนเล็กๆ หลายชุมชนรวมกัน ประเทศไทยเราก็จะกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน 

โอกาสและความท้าทาย 

           INNO ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือแก่ชุมชน โดย INNO มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันกับชุมชนและสังคม มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับหลากหลายภาคส่วน รวมถึงประยุกต์ใช้นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของ INNO ผ่านโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งจำเป็นที่เร่งด่วนในภาวะวิกฤติแก่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ให้ชุมชนได้เติบโตร่วมกันกับ INNO อย่างยั่งยืน 

ชาวชุมชนกำจัดขยะบนเกาะ
นายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหารอินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด 

 นายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหาร ผู้ก่อตั้ง Innovation Technology Co.,Ltd. ได้มีแนวคิดสร้างชุมชนยั่งยืนตามแนวทาง SDGs โดยได้ริเริ่มจากบ้านเกิดของท่าน นำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ให้บริการลูกค้าของ INNO ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี มาพัฒนาบ้านเกิดให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ลูกหลานไม่ต้องจากบ้านไปทำงานในเมืองห่างไกล สามารถสร้างความสุข สร้างรายได้บนพื้นที่บ้านเกิด จึงนำไปสู่โครงการ “เกาะมุกด์น่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อชุมชนยั่งยืน   

           INNO ปรับใช้กลยุทธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจยั่งยืนอย่าง ESG (Environment, Social, Governance) พร้อมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโลก SDGs โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนสังคม ชุมชนรักษ์บ้านเกิดสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งธุรกิจและชุมชน CSV (Creative Shared Value) มุ่งแก้ไขปัญหาชุมชนตามแนวคิด Circular Economy เพื่อใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(ซ้าย)รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง กรรมการสภาวิศวกร (ขวา) อาจารย์บัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหารอินโนเวชั่น เทคโนโลยี 

 โลกอาจไม่ได้ต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ต้องการความใส่ใจเล็กๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

เพื่อรักษาให้โลกของเรา เป็นโลกที่น่าอยู่คู่กับลูกหลานเราไปตราบนานเท่านาน ” 

กลุ่มลูกเลอาสาพัฒนาบ้านเกิด 

           ได้เริ่มต้นโครงการด้วยการรวมกลุ่มของจิตอาสาลูกหลานชาวตรัง นำโดยลูกหลานชาวเกาะมุกด์ นายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหาร Innovation Technology Co.,Ltd. และ รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง กรรมการสภาวิศวกร นำทีมจิตอาสาร่วมลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาและร่วมเขียนภาพแผนการในอนาคตอย่างง่าย ร่วมกับลูกหลานชาวบ้าน ชุมชน พร้อมผู้ประกอบการบนเกาะมุกด์ รวมถึงจัดตั้งคณะทำงานของโครงการ ชื่อ “ทีมลูกเลอาสาพัฒนาบ้านเกิด” เป็นกลุ่มอาสาพัฒนาเกาะมุกด์น่าอยู่อย่างยั่งยืนที่มาจากลูกหลานชาวเกาะมุกด์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน สร้างแหล่งรายได้ที่มั่นคง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย