Knowledge


คลังความรู้

Well Building Standard มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

 ในยุคก่อนนั้นค่านิยมยิ่งทำงานหนักยิ่งดี ทำให้ทุกคนทุ่มเทกับการทำงานแบบมากเกินไป ก่อให้เกิดความเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ดัชนีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวทั่วโลก (Global Work-Life Balance Index) ปี 2021 ที่จัดทำโดย Kisi ชี้ให้เห็นว่า กรุงเทพฯ ถูกจัดอันดับให้เป็นเมือง 3 อันดับแรกที่ประชากรทำงานหนักมากที่สุดในโลก  ถ้าคุณทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน เท่ากับคุณทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากเวลาทั้งหมด 168 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลากว่า 1 ใน 3 ของชีวิตที่ใช้ไปกับการทำงาน รู้หรือไม่ว่าเราใช้เวลาอยู่ในอาคารไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงานกว่า 90 % การใช้ชีวิตอยู่ในอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นเวลานาน อาจกำลังทำร้ายสุขภาพของเราอยู่แบบเงียบๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น หากคุณทำงานแล้วรู้สึกไม่สบายตัว อาจมาจากการทำงานในอาคารนานเกินไป 

แล้วคุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?  

          ผลกระทบต่อสุขภาพเหล่านี้อาจเกิดจากการที่อยู่ในอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นเวลานาน หากคุณกำลังมีอาการเหล่านี้คาดว่าอาจจะเป็น Sick Building Syndrome(SBS) หรือโรคตึกเป็นพิษ เป็นภาวะผิดปกติด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในอาคาร จากกลุ่มอาการทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ แสบและเคืองตา หายใจติดขัด คันผิวหนัง คลื่นไส้ อ่อนล้า ฯลฯ  จากงานวิจัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่าประชากร 1 ใน 3 ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีประวัติป่วยเป็นกลุ่มโรคนี้ และแนวโน้มผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเมืองมีประชากรหนาแน่น การจราจรติดขัด และอาคารบางแห่งยังเป็นโครงสร้างแบบเก่าที่มีความชื้น การระบายอากาศไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจหรือเป็นภูมิแพ้อยู่ก่อนแล้วมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ป่วยโรคหอบก็จะเสี่ยงอาการกำเริบมากขึ้นเมื่ออยู่ในอาคาร เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ป่วยออกจากอาคาร อาการต่าง ๆ ก็จะหายไป  

สาเหตุของโรคตึกเป็นพิษ  

แม้ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด แต่ก็มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เกิดภาวะ SBS ได้ ดังนี้ 

          แนวทางแก้ไขปัญหาโรคตึกเป็นพิษมีหลายวิธี ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขระยะสั้น หากต้องการแก้ไขระยะยาวต้องดูมาตรฐาน เช่น รูปแบบการประเมินWELL Building Standard  ถือว่าตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในระยะยาวและได้มาตรฐานระดับสากล  

       Well Building Standard 

          เป็นมาตรฐานอาคารใหม่ที่เป็นห่วงสุขภาพของผู้อาศัยอย่างแท้จริง พัฒนาขึ้นมาโดยสถาบันจากสหรัฐอเมริกา The Internation WELL Building Institute (IWBI)  มีรูปแบบการประเมินอาคาร มาตรฐาน 7  ด้าน เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารทุกคน โดยมีองค์ประกอบเบื้องต้นดังนี้  

  1. Air อากาศ คุณภาพอากาศต้องบริสุทธิ์ ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่น PM 2.5 และมีความชื้นที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย การจัดการระบบปรับอากาศ และการออกแบบระบบระบายอากาศให้เหมาะสม
  2. Water น้ำ น้ำที่ใช้ในอาคารต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารตะกั่วหรือสารพิษอื่นๆ เจือปนในระบบ ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค และตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นประจำ
  3. Nourishment สาธารณูปโภค การมีอาหารสดใหม่ ไร้สารพิษ มีการปรุงอย่างสุขลักษณะและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
  4. Light แสง การมีแสงที่ดีต้องไม่ใช่แค่มีความสว่าง แต่ต้องคำนึงถึงสุขภาพ สัมพันธ์กับระบบการทำงานของร่างกาย เช่น แสงจ้าหรือแสงแยงตา และการมองเห็นสี
  5. Fitness การออกกำลังกาย คือ การมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ร่างกายได้เคลื่นไหวอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้อาคาร
  6. Comfort สภาพแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมของการใช้งานอาคารให้มีเสียง แสง และอุณหภูมิที่ทำให้อยู่สบาย ปราศจากสิ่งรบกวนผู้ใช้อาคาร
  7. Mind จิตใจ ต้องทำให้อาคารเป็นสถานที่ที่สามารถผ่อนคลายจิตใจได้ อาคารหลายแห่งจึงมักปลูกต้นไม้ สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น เพื่อจิตใจที่รื่นรมย์ ลดความเครียดจากการทำงาน

    INNO ใส่ใจ ดูแลพนักงาน 

           INNO ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เราได้นำ Well Building Standard มาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาพที่ดี นำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้อาคารเกิดสุขภาวะทั้งกายและใจที่ดี โดยนำมาประยุกต์ใช้กับอาคารอินโน 

   ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพภายในอาคาร และทราบถึงแนวทางการปรับปรุงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีสุขภาวะที่ดี ในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงสุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Well-being  อีกทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับอาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals: SDGs) ที่ อินโนให้ความสำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารไทยไปสู่ระดับโลก   

          บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสถาปัตยกรรมและบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคารด้วยมาตรฐานระดับสากล (ISO 9001 , ISO 45001 ,และ ISO 50001) และมีเทคโนโลยีที่ช่วยตอบโจทย์การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ 

ที่มา :1.thestandard
2.baanlaesuan
3.”มลพิษอากาศในอาคาร อันตรายที่ป้องกันได้ “สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
4.www.hfocus.org
5.www.pobpad.com