บริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร


Building Engineering Management

บริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
Building Engineering Management

เรามุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงาน โดยนำเอามาตรฐานการทำงานระดับสากล
เช่น ISO 9001, ISO 50001, ISO 45001, และ ISO 41001 มาเป็นกลไกในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าอาคารที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเป็นอาคารที่ปลอดภัยทั้งความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยทางด้าน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

จากนโยบายด้านคุณภาพและแนวทางพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทีมที่มี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบขนส่งภายในอาคาร และระบบอื่นๆ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมเกือบทุกประเภทอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารโรงพยาบาล ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารส่วนราชการ อาคารสถานีรถไฟฟ้าและอื่นๆ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานการให้บริการที่แตกต่างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคาร

บริการของเรา

งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
(Building Maintenance Engineering)

 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบวิศวกรรมอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงในอาคาร การสำรวจจัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
 • การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคารตามมาตรฐานกำหนด
 • การจัดการด้านงานคุณภาพรองรับการตรวจรับรองมาตรฐานงานระบบวิศวกรรมอาคาร อาทิ ISO 9001, ISO 41001, ISO 45001
 • การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคาร
 • การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี แผนงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนครอบคลุมงานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร รวมถึงงานด้านจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารจัดการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
(Engineering Routine Operation)

 • สำรวจและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
 • ประเมินและจัดทำแผนการเดินเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานพร้อมบันทึกข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

งานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร
(Engineering Maintenance)

สร้างรูปแบบการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
 • การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
 • การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุ (Breakdown Maintenance)

งานบริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร
(Engineering Performance Test)

 • บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรของระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
  เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  ของเครื่องจักรและการจัดทำงบประมาณ
 • บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรก่อนและหลังการปรับปรุง
 • การติดตั้งระบบ IoT ที่ชื่อว่า DI Platform (DIGITAL INNOVATION) สำหรับ
  เก็บข้อมูลด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้ยังคงรักษา
  มาตรฐานการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน

ขอรับบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการ บริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม และทางเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็ว