บริการฝึกอบรม


TRAINING CENTER

บริการจัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และงานระบบวิศวกรรมอาคาร

อย่ามองพลังงานแค่ “มีค่า” แต่จงใช้พลังงานอย่างรู้ “คุณค่า”

ทุกองค์กรต่างมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน
การพัฒนาทักษะทางด้านความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคในวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญ
บุคลากรองค์กรต้องได้รับการเจียระนัย ขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้ชำนาญการ
ในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรของเรา

Energy Awareness Training

 • ECO mind ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
 • Energy Challenge เทคนิคการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
 • Energy Hunter กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Engineering & Energy Management Training

 • เทคนิคการบริหารจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ให้ประสบผลสำเร็จ
 • เทคนิคการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและพลังงานในอาคารธุรกิจ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าและการบริหารจัดการลดค่าไฟฟ้า
 • เทคนิคการบริหารจัดการพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าและมอเตอร์
 • เทคนิคการบริหารจัดการพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ
 • เทคนิคการบริหารจัดการพลังงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 • ข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001

Environment & Safety Training

 • ESG แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • Carbon Footprint Organization คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • การบริหารจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร ตามมาตรฐานสากล
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ลูกค้าของเรา

ภาพบรรยากาศ

ขอรับบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการ จัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและงานระบบวิศวกรรมอาคาร
กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม และทางเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็ว