บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน


Energy and Engineering Consultant

บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน
Energy and Engineering Consultant

เพราะพลังงานคือต้นทุนหนึ่งของธุรกิจ ทีมที่ปรึกษาด้านพลังงานของ “INNO”
พร้อมให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด
พร้อมทั้งคอยสนับสนุนด้านระบบวิศวกรรมและการบริหารโครงการลงทุน
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

“ความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเรา”

โซลูชันการจัดการพลังงานที่เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
มีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการพลังงานและวิศวกรรม
สำหรับอาคารควบคุมขนาดใหญ่ นอกจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความคุ้มค่าในการดำเนินงานแล้ว
การได้รับการยอมรับจากระดับประเทศและระดับภูมิภาคยังเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับทุกคน

บริการของเรา

ที่ปรึกษาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environment Consultants)

 • การศึกษาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานและการลงทุนโครงการ
  (Investment Grade Audit)
 • การจัดการด้านการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุน
  (Financial Management)
 • การจัดการด้านวิศวกรรมและบริหารงานโครงการ
  (Engineering and Project Management)
 • การให้คำปรึกษาการจัดการงานจัดซื้อและจัดจ้าง
  (Bidding & Procurement)
 • การใช้พลังงานทดแทนและการควบคุมพลังงาน
  (Renewable and Energy Control)

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
(Engineering Consultants)

 • การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและโรงงาน
  (Building Engineering Management)
 • การตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์อาคาร
  (Operation Control)
 • การควบคุมการก่อสร้างและบริหารโครงการ
  (Project Management)
 • การออกแบบงานระบบวิศวกรรม
  (Engineering System Design)

งานตรวจรับรองงานระบบวิศวกรรม
(Engineering Audit / Building Inspector)

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคารตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ

 • ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
  (Electricity & Appliance Branch Circuit)
 • จัดทำเล่มรายงานการจัดการพลังงาน
  (Energy Management Report)
 • คุณภาพอากาศในอาคาร
  (IAQ : Indoor Air Quality)
 • ตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมพื้นที่ทำงาน
  (Environmental Audit)
 • คุณภาพน้ำเสีย
  (Wastewater Quality)

มาตรฐาน

ขอรับบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน
กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม และทางเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็ว