Knowledge


คลังความรู้

ISO 50001 การจัดการพลังงาน

   ต้นทุนด้านพลังงานแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ นานาประเทศต่างเห็นความสำคัญกับวิกฤตพลังงานกันมากขึ้นเพื่อรองรับปรับตัวกับจุดเปลี่ยนในการจัดการพลังงาน ส่งผลให้การยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะช่วยลดต้นทุนพลังงานแก่ธุรกิจลงได้ด้วยการเปลี่ยนการจัดการพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนหรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และลดการใช้พลังงานลงแต่ยังคงประสิทธิภาพ  

           ในภาคธุรกิจถือเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงสุดจะเห็นได้ชัดจากค่าใช้จ่ายพลังงานที่เกิดขึ้น การใช้พลังงานจำเป็นต้องมีแบบแผนแนวทางการใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทางองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานอย่าง ISO (International Organization for Standardization : ISO) เห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านพลังงานและให้ความสำคัญในการจัดการพลังงาน จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานอย่าง ISO 50001 หรือEnergy Management System ให้องค์กร ธุรกิจต่าง ๆ ได้นำไปใช้ด้วยมาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 สามารถช่วยตรวจตราการใช้พลังงานขององค์กร และเพิ่มศักยภาพในการประหยัดพลังงานที่เป็นไปได้โดยยังคงประสิทธิผลที่ดีอยู่ เพื่อที่จะช่วยควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พร้อมรองรับกับวิกฤตด้านพลังงานและลดการส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ISO 50001 คืออะไร? 

           เป็นระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล  (Energy Management System) หรือเรียกกันว่า EnMS ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2011 (ISO 50001:2011) มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน  นับตั้งแต่ปี 2011 (2554) ที่หลายองค์กรได้นำไปปฏิบัติและประสบผลสำเร็จในการปรับปรุงการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง จนได้มีการเพิ่มความเข้มข้นและมีการออกฉบับที่ 2 (The Second Edition) เมื่อวันที่ 21สิงหาคม ปี 2018 เป็น ISO 50001:2018 ให้มีการเปลี่ยนแปลงและให้ประโยชน์ที่สำคัญเพิ่มความเข้มข้นขึ้น อาทิให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของผู้นำเพิ่มมากขึ้น ปรับเปลี่ยนเนื้อหามาตรฐานให้เป็นมาตรฐานตามโครงสร้างระดับสูง (HLS : High Level Structure) รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับระบบการจัดการISO อื่นๆ ให้สามารถรวบรวมระบบเข้าด้วยกัน ส่งผลให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น  

ประโยชน์ของ ISO 50001  

           มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 มุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานมีการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ลดปริมาณการปลดก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้นองค์กรควรตระหนักด้านพลังงาน มีวีธีการจัดการพลังงานที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้อย่างเป็นระบบ กำหนดให้องค์กรต้องพัฒนาและจัดทำนโยบายด้านพลังงาน วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย รวมถึงแผนงานด้านพลังงานที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

INNO กับ ISO 50001  

       ปัจจุบันการจัดการพลังงานเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ INNO ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 50001 ทำให้ INNO เป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้ามาโดยตลอดมาเกือบ 30 ปี โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานที่เป็นต้นเหตุของค่าใช้จ่ายแก่ธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการพลังงาน และยังคงระบบวิธีเชิงนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมต้นทุนที่ลดลงวัดผลได้ชัดเจน การันตีความสำเร็จจัดการพลังงานให้ลูกค้ากว่า 118 รางวัลทั้งระดับประเทศและอาเซียน เพราะ INNO เข้าใจดีว่าแต่ละองค์กรมักพบปัญหาต้นทุนค่าพลังงานในอาคารที่สูงมาก จึงได้นำจุดแข็งของ INNO ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้รับความไว้วางใจแก่ลูกค้าให้เป็นที่ปรึกษาพลังงานขององค์กรลูกค้า เพื่อหาวิธีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยข้อมูลจริง ส่งผลให้ในปี 2022 INNO ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงาน ด้วยการพาลูกค้ากว่า 8 องค์กรมุุ่งเป้าจัดการพลังงานจนสำเร็จทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก MEA Energy Awards ถึง 4 ใน 5 ปีที่มีการจัดโครงการมา จากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 363 องค์กรทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ส่งผลให้องค์กรลูกค้าของ INNO คว้ารางวัลมูลค่ากว่า 10.5 ล้านบาทจากรางวัลรวมทั้งหมด 23.5 ล้านบาท จาก กฟน. INNO ร่วมปฏิบัติอย่างจริงจังในการลดพลังงานของอาคาร นำลูกค้าทั้ง 10 องค์กรสามารถลดการใช้พลังงานได้ทั้งหมดรวม 842,187.82 kWh/ปี และลดการปล่อย CO2 ได้ ถึง490.2 ตัน/ปี เลยทีเดียว สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ