ESG (E) สิ่งแวดล้อม พลังงานแห่งความยั่งยืน


พลังงานสะอาดมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้วยปัญหาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ การใช้พลังงานในรูปแบบเดิมไม่สามารถลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้นานาประเทศต่างตระหนักและหาทางเปลี่ยนแปลงวิกฤติครั้งนี้ พร้อมเร่งลงมือทำอย่างจริงจัง
 

ประเทศไทยคือ 1 ใน 193 ประเทศที่ร่วมลงนาม SDGs (Sustainable Development Goals) มุ่งแก้ไขปัญหาความยั่งยืนโลก ขับเคลื่อนด้วยหลัก ESG (Environment, Social, Governance) โดยด้าน E (Environment) ย้ำถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน เช่น ฝุ่น PM2.5  ไฟป่า น้ำท่วมฉับพลัน และการใช้พลังงานสูง ด้วยการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมนี้ ทำให้คนไทยหลายคนพบปัญหาสุขภาพ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เศรษฐกิจทรุดตัวลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ล้วนมาจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อม (E-Environment) ทั้งสิ้น ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ESG ถือเป็น 1 ในกุญแจหลักที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างปรับตัวหาทางรอดและการเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจที่ผันผวนโดยการหาโซลูชั่นมาช่วยการบริหารจัดการต้นทุนของสถานประกอบการ ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่มักมาจากอาคารสูงของธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

 “อาคารสูง เปรียบเสมือนศูนย์รวมแหล่งอยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้พลังงานมากสุด เนื่องจากการใช้ทรัพยากรต่างๆจากผู้คนในอาคาร ซึ่งการแหล่งกินพลังงานส่วนใหญ่มากจากระบบในอาคารซึ่งได้แก่ เครื่องปรับอากาศ การระบายอากาศ เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น (Chiller) สิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ที่เจ้าของอาคารต้องแบกรับ ดังนั้นหากมีการบริหารอาคารที่ดีก็ทำให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

           สิ่งที่ INNO ยึดมั่นมาตลอดคือการดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG โดยในภาคสิ่งแวดล้อม (E) INNO มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการบริหารการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำปรึกษาและอบรมเพื่อการลดพลังงานที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและตัวบุคคล INNO ได้สร้างสรรค์การใช้พลังงานในวิถีทางที่ยั่งยืนและชาญฉลาด หรือ DI (Digital Innovation) เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปูเส้นทางให้ก้าวไปสู่ NET ZERO ที่เป็นเป้าหมายร่วมกันในอนาคต  

 

 

อะไรที่สามารถ วัดได้ แปลว่าเรา จัดการมันได้

 

INNO Digital Innovation (DI)  

           INNO เข้าใจปัญหาทุกภาคส่วน เห็นเทรนด์การใช้พลังงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คน ผ่านประสบการณ์บริหารอาคารและฝึกอบรมสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรมาเกือบ 30 ปี INNO จึงนำความรู้ ความเชี่ยวชาญมาพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยี IoT เปลี่ยนบริบทการใช้พลังงานสู่ความยั่งยืน เพื่อการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการพลังงานอาคาร คือทำอย่างไรให้ใช้พลังงานน้อย ติดตามได้ วัดผลได้ ปลอดภัยแต่ได้ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Smart Platform ผนวกกับฮาร์ดแวร์ด้านพลังงานสะอาด อย่างโซล่าเซลล์ (Solar Cell)  พร้อมขับเคลื่อนการบริหารจัดการพลังงานด้วย Data สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน (Application) เกิดเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อให้ระบบพลังงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฉลาด วิเคราะห์แม่นยำ พร้อมมอนิเตอร์ (Monitor) ได้แบบเรียลไทม์ (Real-Time) ทำให้ได้การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการพลังงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ทำให้ได้ผลด้านการประหยัดพลังงาน และการลด CO2 เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายด้าน E: Environment ของ ESG ให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน  

 

Building Service Engineering    

  • บริการบริหารจัดการอาคาร พร้อมวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในอนาคต รวมถึงการจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารเดิมให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 Digital Innovation      

  • เทคโนโลยี IoT เพื่อการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอาคารและพลังงานทั้งระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ เทคโนโลยี DI ยังสามารถวางแผนควบคุมเป้าหมาย การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาและดูแลเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงผลได้แบบเรียลไทม์  

Energy and Engineering Advisory     

  • ทีมที่ปรึกษาด้านพลังงาน เสนอแนะวิธีการที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งคอยสนับสนุนด้านระบบวิศวกรรมและการบริหารโครงการลงทุน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน  

Renewable Energy   

  • พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนอย่างโซลล่าเซลล์ (Solar Cell) พร้อมเป็นพันธมิตรที่จะช่วยพาองค์กรของคุณให้ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Smart System Solution   

  • บริการงานระบบวิศวกรรม พร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันผ่านการเชื่อมต่อระบบอย่างสมบูรณ์แบบ มาพร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

Productivity and Quality Improvement 

  • INNO ใส่ใจกระบวนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลลัพธ์ขององค์กร คือ บุคลากรในองค์กร โดย INNO สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออก พัฒนามิติทั้ง 3P (Place, People, Process) ไปพร้อมกัน เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถพัฒนาคุณภาพไปพร้อมกับการเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกัน 

Architecture and Facility Management 

  • บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน รวมถึง Value-Engineering ควบคู่ไปกับการออกแบบงานระบบวิศวกรรมด้วยองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรอาคารอย่างเชี่ยวชาญ
     

           บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม งานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร รวมถึงบริการอบรมด้าน ESG สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง