BSE introduction

การบริหารอาคาร จัดการระบบวิศวกรรมอาคาร (Building Service Engineering)

                 

ระบบวิศวกรรมอาคาร เป็นการบริหารอาคารที่ทำให้ผู้อาศัยในอาคาร สามารถใช้งานอาคารได้เต็มประสิทธิภาพ 

 INNO ให้บริการบริหารอาคาร วิศวกรรมอาคารทั้งหมด 5 ระบบด้วยกัน 

 • ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical & Communication System) 
 • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air conditioning & Ventilation System) 
 • ระบบสุขาภิบาลและบำบัดน้ำเสีย (Sanitary & Wastewater Treatment System) 
 • ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Protection System) 
 • ระบบขนส่งภายในอาคาร (Transportation System) 

 

 

1.ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical & Communication System) 

อาคารทั่วไปจะมีระบบไฟฟ้าภายใน 2 ระบบหลัก 

ระบบไฟฟ้ากำลัง คือ การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยตรงให้แก่โหลดภายในอาคาร ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ ภายในอาคารสามารถทำงานได้เช่น หลอดไฟ ลิฟต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบที่เกี่ยวเนื่องเช่น ระบบล่อฟ้า ระบบต่อลงดิน ระบบไฟสำรอง เป็นต้น 

ระบบไฟฟ้าสื่อสาร คือ การส่งและรับสัญญาณทางไฟฟ้า ของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบการจัดการพลังงานภายในอาคาร กล้องวงจรปิด ทีวี เสียงตามสาย เป็นต้น (Ref: จัดเต็มวิศวกรรม) 

 

ระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในปัจจุบันของการไฟฟ้าฯ มีอยู่ 3 แบบ คือ 

 • แรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase ) เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวนไม่มาก (ไม่เกิน 100 แอมป์) 
 • แรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย ( Three phase ) เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ หรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวนมากตั้งแต่100 แอมป์ขึ้นไป 
 • ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 3 สาย ( Three phase ) หรือ ระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (MV) ระบบนี้ ใช้จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับศูนย์กลางโหลดที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ อาคารสูง ศูนย์การค้า วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

2.ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air conditioning & Ventilation System) 

ระบบปรับอากาศถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญหลักของการใช้งานภายในอาคาร พร้อมปรับสภาพของอากาศให้เหมาะกับผู้ใช้ต้องการ โดยมีองค์ประกอบหลายปัจจัยเช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม กลิ่นและสิ่งเจือปนในอากาศ สามารถปรับได้ทั้งร้อนและเย็น ให้เหมาะสมกับแหล่งอาคารสถานที่อยู่ รวมไปถึงการระบายอากาศช่วยระบายความร้อนออกจากตัวอาคาร เกิดอากาศไหลเวียนและถ่ายเท เพื่อให้ผู้อาศัยสามารถอยู่ในอาคารได้ไม่อึดอัด 

การออกแบบตัวอาคารควรให้มีช่องระบายอากาศเข้า-ออก หรือการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคารโดยตรง โดยผ่านระบบท่อลม  (Air duct distributions system) หรือการเติมโดยพัดลมติดผนัง(Wall Fan) โดยแบ่งได้ 4 ประเภท  

 • ประเภททำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยนํ้า (Water Cooled Water Chiller) 
 • ประเภททำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooler Water Chiller) 
 • ประเภทเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Package)  
 • ประเภทแยกส่วน (Split Type/Wall Type/VRF/VRV) 

 

3.ระบบสุขาภิบาลและบำบัดน้ำเสีย (Sanitary & Wastewater Treatment System) 

ระบบสุขาภิบาลในอาคาร ถือเป็นการจัดการระบบน้ำภายใน และภายนอกอาคารทุกรูปแบบให้เป็นสัดส่วน ใช้งานได้สะดวก มีความปลอดภัยและช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในการอยู่อาศัย ทั้งนี้การจัดการน้ำเสียทั้งภายในและภายนอกอาคารนั้น จะต้องคำนึงถึงการจัดวางระบบระบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้มีสุขาภิบาลที่เป็นกิจลักษณะ หลักสุขอนามัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน  และสะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน แบ่งเป็น 7 ประเภท 

 • ระบบน้ำดี หรือน้ำประปา (Cold water pipe system) 
 • ระบบระบายน้ำโสโครก (Soil pipe system) 
 • ระบบระบายน้ำทิ้ง (Waste pipe system) 
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water treatment system)  
 • ระบบท่อระบายอากาศ หรือท่ออากาศ (Vent pipe system)  
 • ระบบท่อระบายน้ำฝน (Rain drainage pipe system) 
 • ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร (Building sewer system) 

 

4.ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Protection System) 

ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ถือเป็นหัวใจหลักที่สร้างความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารมีความปลอดภัย ดังนั้นต้องวางระบบการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม โดยระบบสามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ แจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบโดยอัตโนมัติ ต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะอพยพหลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด  ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก 

 

5.ระบบขนส่งภายในอาคาร (Transportation System) 

 ระบบขนส่งภายในอาคาร (Transportation System) คือรูปแบบการขนส่งบุคคลหรือสิ่งของภายในอาคาร เช่นลิฟต์และบันไดเลื่อน การใช้งานลิฟต์และบันไดเลื่อน ถือเป็นความจำเป็นสำหรับอาคารธุรกิจแต่ละประเภทเช่น อาคารสูง ประเภทโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ ดังนั้นควรคำนึงถึงลักษณะใช้งานให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาวในธุรกิจ  

 

INNOVATION TECHNOLOGY ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารอาคารวิศวกรรมอาคารกว่า 25 ปี ให้บริการงานทางด้านการบริหารจัดการอาคาร ระบบวิศวกรรมรอาคารทุกประเภท อาทิ อาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม อาคารสาธารณะและอาคารหน่วยงานรัฐและเอกชน 
 
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ