Company History


ประวัติบริษัท

เริ่มในปี 2537

เริ่มในปี 2537 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกันจัดตั้งธุรกิจด้านการบริหารวิศวกรรมอาคารและการจัดการพลังงาน ภายใต้ชื่อบริษัท “วิภาวดีคอนซัลแทนส์” เพื่อเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบควบคุมการก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอาคารและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม เพื่อลดต้นทุนโดยรวมขององค์กร

2541

โรงพยาบาลวิภาวดี หนึ่งในลูกค้าของบริษัท สามารถคว้างรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จรางวัลแรกด้านพลังงานของอินโนร่วมกับลูกค้าของเรา

2548

เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด” หรือเรียกสั้นๆว่า “INNO” พร้อมให้บริการงานที่ปรึกษาการจัดการพลังงาน โดยเน้นควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาในเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในอาคาร

2551

ด้วยนวัตกรรมการจัดการพลังงานของ “INNO” ส่งผลให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Asean Energy Award 2008 ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและ Thailand Energy Award 2008 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม

2554

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไว้วางใจให้ INNO จัดฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลของรัฐกว่า 120 แห่ง เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2555

INNO ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (ThaiESCO) ในการเป็นองค์กรที่สามารถการรันตีผลในหมวดประเภทให้บริการประหยัดพลังงาน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน (EE/RE/AE) สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

2556

INNO ได้จัดการอบรมภายในองค์กรให้แก่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อให้เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค และเครือโตโยต้าทั้งโลก (TMAP-EM:Toyota Motor Asia Pacific-Engineering & Manufacturing) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ทีมวิศวกรดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนมาใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS: Building Automation System) ของธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ในแง่ของความน่าเชื่อถือของระบบการวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการทำงานตามแนวคิดอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวางรูปแบบของการใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติในอนาคต

ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพลังงานให้ออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมรวมถึงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูล ตรวจสอบติดตามแบบออนไลน์ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน INNO ได้การรับรองมาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานรับรองการจัดการพลังงาน ISO 50001

2558

“INNO” ได้นำองค์ความรู้มาเป็นแนวทางพัฒนาระบบวิศวกรรมอาคารให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล จนได้รับมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานให้กับ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเลิศ (MEA Award 2014) พร้อมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Gold Rank ในเวทีการประกวดระดับ Asia Pacific  ประเภท Smart Building (ESCI Best Practice Awards 2015)
ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอาคารในประเทศไทยของ “INNO” ได้พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ชื่อว่า Digital Innovation (DI) เพื่อการจัดการวิศวกรรมอาคารอัจฉริยะด้วย Digital Based Services สนับสนุนการเป็นผู้นำธุรกิจให้องค์กรลูกค้าในการก้าวสู่ยุค Digital Disruption

2561

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานทั่วประเทศ เดินหน้าสร้างความสำเร็จร่วมกับลูกค้าจนคว้ารางวัลด้านการจัดการพลังงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมากกว่า 100 รางวัลในปีของความสำเร็จครั้งนี้ ลูกค้าของอินโนได้คว้ารางวัล Thailand Energy Award ครอบคลุมในหลากหลายประเภทอาคาร ทั้งอาคารมหาวิทยาลัย สถาบันการเงิน โรงพยาบาลและโรงแรม

2564 – ปัจจุบัน

ปัจจุบัน INNO ได้รับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และ ISO 41001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกอาคาร (Facility Management) พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในความปลอดภัย เสถียรภาพของระบบ และประสิทธิภาพการทำงานทุกกระบวนการอย่างเต็มศักยภาพ