Awards & Achievement


รางวัลและความสำเร็จ

“ ความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา ” เป็นสิ่งที่ INNO คำนึงถึงเสมอในการให้บริการของเรา เราจัดเตรียมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างดีที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารควบคุมขนาดใหญ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้พลังงาน รวมถึงการบริหารต้นทุนในระดับปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

BEAT AWARDS

รางวัล Building Energy Award of Thailand 2010 (BEAT) เป็นโครงการจัดประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นรางวัลริเริ่มที่สร้างการแข่งขันด้านผลประหยัดพลังงานและการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย

MEA AWARDS

สุดยอดแห่งรางวัลอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง มอบให้อาคารที่มีผลประหยัดพลังงานเป็นเลิศ พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งลูกค้าของอินโนได้คว้ารางวัลทั้งระดับดีเลิศ ดีเด่น รวมถึงรางวัลพิเศษติดต่อกัน 5 ปี ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการรวมมูลค่ารางวัลเงินสดกว่า 10 ล้านบาท

THAILAND ENERGY AWARDS

เวทีการประกวดด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับประเทศ มอบรางวัลให้แก่อาคาร โรงงาน บุคลากรและผู้มีส่วนสนับสนุนจนประสบผลสำเร็จด้านการดำเนินการด้านพลังงาน มีผลงานโดดเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน เป็นที่ประจักษ์ว่ามาตรฐานการจัดการพลังงานของไทย เป็นหนึ่งในสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานในระดับสากล  

ASEAN ENERGY AWARDS

งานประจำปีที่จัดขึ้นโดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานภายในภูมิภาค รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวแทนของโครงการที่โดดเด่นในด้านความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติจริงในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน งานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในวงกว้างและความจำเป็นในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นที่ภาคการค้าและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ESCI BEST PRACTICES AWARDS

หนึ่งในโครงการประกวดที่จัดขึ้นโดยกลุ่มประเทศสมาชิก APEC เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างงานในระยะยาวและลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ความสำเร็จของโครงการ ESCI Best Practices Awards เพื่อสานต่อความพยายามในระดับภูมิภาคในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ วิธีการ เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ และเพื่อเสนอโอกาสในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้และให้การยอมรับต่อความสำเร็จด้านการจัดการพลังงานอัจฉริยะภายในภูมิภาค