News


ข่าวสาร

อินโนร่วมบรรยายในหัวข้อ “ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและการอนุรักษ์พลังงาน”

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด นำโดย นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการบริหาร และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและการอนุรักษ์พลังงาน  แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมการทำงานของระบบอาคาร ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566