News


ข่าวสาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง “บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด” กับ ” วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด”

คณะผู้บริหารอินโน ร่วมกับ ภาควิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้กับนักศึกษา ระหว่าง “บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด” กับ ” วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด”

โดยเราได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนทางด้าน เทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ผ่านมา