News


ข่าวสาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง “บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด” กับ ” วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช “

คณะผู้บริหารอินโน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สาขาเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้กับนักศึกษา ระหว่าง “บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด” กับ ” วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช”

โดยเราได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนทางด้าน เทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ผ่านมา