Knowledge


คลังความรู้

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพอาคารอย่างยั่งยืน

  อาคารต่างๆ ถูกสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ที่มักใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆ  โดยอาคารเหล่านี้จะต้องคำนึงถึงอายุอาคารและความปลอดภัยทั้งภายนอก ภายในอาคาร หากอาคารมีอายุที่มากเป็นอาคารเก่า การนำอาคารเก่าไปสู่มาตรฐานสมัยใหม่เป็นเรื่องที่จัดการซับซ้อน ยุ่งยาก ทั้งการจัดหาเงินทุนระยะยาว การขออนุญาติซึ่งถือเป็นต้นทุนสูงแก่เจ้าของอาคาร 

            การจัดการอาคารที่มีอายุมากนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง ประโยชน์ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับดำเนินอาคารบางอย่างและ ท้ายที่สุด โดยการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาอาคารจะมีแนวทางอย่าง 3R เป็นตัวช่วยการตัดสินใจในการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารคือ 1.Retrofit การติดตั้งเพิ่มเติม2.Renovate การปรับปรุงใหม่ และ 3.Replacement การเปลี่ยนใหม่ ในการปฏิบัติตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งเหล่านี้จะทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงบประมาณมากขึ้นอีกด้วย

 Retrofit การติดตั้งเพิ่มเติม 

            เมื่อจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคารเพื่อให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใช้งานได้มากขึ้น การ Retrofit อาจเป็นขั้นตอนแรกที่นึกถึง ในการRetrofit สามารถยืดอายุการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยของอาคารที่มีอยู่ได้อย่างดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือรื้อถอนปรับปรุงใหม่ Retrofit ยังให้ประโยชน์ในด้านความสะดวกสบาย การใช้สอย ประหยัดงบประมาณและเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของอาคารได้เหมาะสม 

            การทำ Retrofit ในอาคารจะเป็นการแทนที่ของเดิมด้วยระบบและเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ดีกว่า โดยในการทำ Retrofit ที่พบมากที่สุด เช่น ระบบแสงสว่างในอาคารทดแทนด้วย LED, ติดตั้งระบบ HVAC ที่เป็นรุ่นใหม่และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในอาคาร โดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน เพื่อสอดคล้องกับวิธีการดำเนินธุรกิจบนการคำนึงสิ่งแวดล้อมตามหลัก SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่ประหยัดต้นทุนและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Renovate การปรับปรุงใหม่  

                  การ Renovate หรือการปรับปรุงใหม่ ถือเป็นวิธีการที่มีความนิยมเนื่องจากสามารถจำกัดงบประมาณและระยะเวลาในการใช้พื้นที่ได้ง่ายกว่ารื้อถอนอาคารแล้วสร้างใหม่ โดยเกี่ยวข้องกับการถอดและเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดของอาคาร รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ผนัง สายไฟ และอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหรือเพื่อทดแทนระบบที่เก่ากว่า ดังนั้น การ Renovate คือโครงการก่อสร้างปรับปรุงใหม่บนสถานที่เดิม เหมาะสมเมื่ออาคารไม่เก่าเกินไปและอยู่ในอายุการใช้งาน  การ Renovate นี้ทำให้สามารถซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายพื้นที่ให้รองรับกับวัตถุประสงค์การใช้งานอาคารหรือเพื่อปรับปรุงระบบวิศวกรรมอาคารใหม่ทั้งหมดเพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและขยายอายุของอาคารได้เป็นอย่างดี 

Replacement การเปลี่ยนใหม่ 

                การ Replacement เป็นการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด รื้อถอนใหม่ มักทำกระบวนการนี้เนื่องจากอาคารทรุดโทรมเกินไปจนเกิดความไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม่บำรุงรักษาอาคารอย่างต่อเนื่องหรือละเลยความสำคัญในการดูแลอาคาร ซึ่งการ Replacement เป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานาน มีลำดับขั้นตอนมาก จำเป็นต้องมีการวางแผน การขออนุญาต การกำหนดขอบเขตผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการ Replacement จะมีต้นทุนที่สูงมากเหมาะสมกับเป็นตัวเลือกสุดท้าย จึงเป็นวิธีการที่ต้องกำหนดวัตถุประสงค์กันในระยะยาวและควรพิจารณาเฉพาะเมื่อทางเลือกอื่นทั้งหมดไม่ได้ผล  

            นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร ปัจจัยสำคัญแรกคือต้นทุน ในแต่ละแนวทางต้องพิจารณางบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการทำอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเป็นภาระอีกหลายปี ดังนั้นต้องแน่ใจว่าได้พิจารณาค่าใช้จ่ายต้นทุนทั้งหมดในแต่ละแนวทาง ทั้งค่าแรง ค่าสิ่งของ รวมถึงระยะเวลาที่อาจต้องปิดพื้นที่ใช้งาน อีกปัจจัยหนึ่งคือ ระยะเวลาก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยการพิจารณาแนวทางว่าจะเลือกทิศทางใด การดัดแปรงปรับปรุงบางส่วนอาจใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวัน การปรับเปลี่ยนไปเลยอาจใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสภาพอาคารหรือวัตถุประสงค์คืออะไร แผนต้องชัดเจน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเวลาที่จะไม่สามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นยอมรับได้เท่าไร งบประมาณการดำเนินงานเหมาะสมหรือไม่ นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาแล้ว ยังมีอีกปัจจัยสำคัญว่าแนวทางไหนควรดำเนินที่สุด เช่นโรงงานกำลังวางแผนขยายกำลังการผลิต ต้องเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ การ Retrofit หรือ การ Renovate อาจไม่เพียงพอ การ Replacement ใหม่จะตอบสนองตามวัตถุประสงค์ได้ดีกว่า ในขณะเดียวกันหาก Replacement ใหม่แล้วอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ต้องย้ายพนักงาน หยุดงาน วัตถุประสงค์นั้นอาจพิจารณาใหม่ให้เหมาะกับการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารอย่างเหมาะสม 

            หากตัดสินใจพิจารณาเลือกแนวทางไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าควรเลือกแนวทางปรับปรุงอาคารแบบไหน ปรึกษา INNO เราผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมอาคารมายาวนานกว่า 28 ปี รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารตามหลักวิศวกรรม พร้อมออกแบบอาคารจากสถาปนิกเชี่ยวชาญมืออาชีพที่มากประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของคุณ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือคลิกที่นี่เพื่อให้เราติดต่อกลับ