News


ข่าวสาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมอบรมกับบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในหัวข้อ ” เทคนิคและมาตรฐานบริหารจัดการอาคารยุคใหม่ภายใต้ ESG “

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน

.

ในการอบรมออนไลน์ หัวข้อ ” เทคนิคและมาตรฐานบริหารจัดการอาคารยุคใหม่ภายใต้ ESG ”

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง

ในการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environment, Social, Governance)

.

Environment E = ด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ให้ความรู้ด้านพลังงาน (Energy) เพื่อให้เกิด Net Zero Emissions  พร้อมทั้งส่งเสริมการนำพลังงานสะอาด (Clean Energy) มาใช้ เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน สามารถลดรายจ่าย แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมนวัตกรรม โซล่าเซลล์ (Solar Cell) มาเป็นพลังงานทางเลือก ตลอดจนการบูรณาการ บริหารทรัพยาอาคาร รวมถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอาคารให้ปลอดภัยพร้อมใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด

Social S = ด้านสังคม

มุ่งเน้นไปที่พนักงานในองค์กรในการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน เพราะพนักงานคือหัวใจหลักขององค์กรโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) และมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสำนักงานมีการใช้ระบบ IAQ (Indoor Air Quality) เพื่อให้อากาศมีความสะอาดและมีความปลอดภัยกับสุขภาพพนักงานในระยะยาว

Governance G = ด้านบรรษัทภิบาล  ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจให้ครบถ้วน โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันสะท้อนศักยภาพของธุรกิจที่ดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสผลตอบแทนระยะยาวอย่างยั่งยืน

.

ทางวิทยากรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ร่วมแบ่งปันความรู้กันในครั้งนี้และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก