News


ข่าวสาร

งานสัมมนา ESG “นิยามสู่ความยั่งยืน”

Redefining the future of “ESG” in Thailand

              ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาโลกของเราก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจได้มีการผลักดันองค์กรสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานแบบเดิม ๆ ระบบแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าสู่ดิจิทัล เช่นเดียวกันกับหลายองค์กรเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความรับผิดชอบและตระหนักต่อทรัพยากรมากขึ้นทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) โดยไม่หวังแต่ผลกำไรทางธุรกิจ แต่เพื่อมุ่งเน้นทำให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน

             หลายธุรกิจได้เริ่มใส่ใจในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ  ESG (Environment, Social, Governance)  เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน มีการทำ ESG integration พิจารณาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดแนวคิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ยกระดับสู่มาตราฐานสากลและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก   

               INNO ให้ความสำคัญกับ ESG จึงอยากแนะนำ งานสัมมนาของ The Nation ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน และในโอกาสวาระครบรอบปีที่ 51 ของเนชั่น กรุ๊ป จึงได้ร่วมกับ ASIA News Network พันธมิตรข่าวชั้นนำของเอเชีย  

พบกับงานสัมมนา Virtual Forum ในหัวข้อ “Redefining the Future ESG in Thailand ; “ESG” นิยามใหม่สู่อนาคตความยั่งยืน

              นอกจากนี้ยังพบกับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พูดคุยในหัวข้อ “นำแนวคิด ESG สู่การพลิกโฉมกรุงเทพมหานคร”  พร้อมด้วยวิทยากรผู้บริหารจากองค์กรชั้นแนวหน้าที่จะมาร่วมแสดงคิดเห็น และแบ่งปันความรู้การนำแนวคิด ESG มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom ลงทะเบียน คลิกที่นี่