Qualification Standard


การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน

มาตรฐานสากล

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล อาทิ

  • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
  • มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
  • มาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001
  • มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (FM) ISO 41001
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน