ร่วมงานกับเรา


สมัครงานกับ INNO

สมัครงานกับ INNO

INNO เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายวิชาชีพที่มีศักยภาพและมองหาความก้าวหน้า

มาผสมผสานสร้างความสำเร็จร่วมกันกับเราให้เติบโตและยั่งยืนในอนาคต

ไปกับ #INNOGrowsTogether

ผู้จัดการโครงการ (PROJECT MANAGER)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / พลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกและมีทักษะการจัดการโครงการ
 • มีความรู้ด้าน Microsoft Office, AutoCAD เป็นต้น
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในสาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาวิศวกรรมพลังงานหรืออาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบ

 • จัดการโครงการตามสัญญา
 • เตรียมแผนการทำงานจากข้อกำหนดของสัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่
 • ร่วมมือกับหน่วยงานและลูกค้าเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 และ 50001
 • สามารถออกแบบแผนธุรกิจสำหรับโครงการเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัท

สมัครงาน

ผู้สนใจกรุณาส่งวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานพร้อมสำเนาเอกสารรับรองผลการศึกษา เงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่ายล่าสุด มาที่ [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณสราวุธ สุวาหลำ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13, 089-011-9153
แฟกซ์. : 02-941-4082

วิศวกร (ENGINEER)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / พลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีทักษะ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความรู้ด้าน Microsoft Office และ AutoCAD เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในสายงานวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมพลังงานหรืออาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน การตรวจสอบ การปรับเปลี่ยนและกำหนดการบำรุงรักษา
 • พัฒนามาตรฐานการบำรุงรักษา วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามความพึงพอใจของลูกค้า
 • ประเมิน วิเคราะห์ และควบคุมงานของผู้รับเหมาและฝ่ายบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • รายงานและจัดทำสรุปการบริการ การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำงานของเครื่องจักร

สมัครงาน

ผู้สนใจกรุณาส่งวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานพร้อมสำเนาเอกสารรับรองผลการศึกษา เงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่ายล่าสุด มาที่ [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณสราวุธ สุวาหลำ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13, 089-011-9153
แฟกซ์. : 02-941-4082

ช่างเทคนิค (TECHNICIAN)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อนุปริญญาหรือปริญญาตรี (โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม, เครื่องกลหรือไฟฟ้า)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มนุษยสัมพันธ์ดี การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ควบคู่ไปกับทัศนคติเชิงบวกและทำได้ในการทำงาน
 • มีความรู้ด้านระบบวิศวกรรมอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบ

 • จัดการโครงการตามสัญญา
 • รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเรื่องการซ่อม Service และเดินเครื่องตามแผนประจำวัน
 • วิเคราะห์และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและบันทึกในใบบันทึกเวลา
 • ควบคุมผู้รับเหมา กำหนดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 • ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • สรุปรายงานการบำรุงรักษารายวัน

สมัครงาน

ผู้สนใจกรุณาส่งวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานพร้อมสำเนาเอกสารรับรองผลการศึกษา เงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่ายล่าสุด มาที่ [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณสราวุธ สุวาหลำ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13, 089-011-9153
แฟกซ์. : 02-941-4082

พนักงานประจำไซต์งาน/ ออฟฟิศ
(SITE/OFFICE ADMINISTRATOR)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี เลขานุการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวกและความสามารถในการทำงาน

ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบเอกสารทั้งหมดภายในโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการหรือสำนักงาน
 • พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำรายงานสรุป

สมัครงาน

ผู้สนใจกรุณาส่งวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานพร้อมสำเนาเอกสารรับรองผลการศึกษา เงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่ายล่าสุด มาที่ [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณสราวุธ สุวาหลำ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13, 089-011-9153
แฟกซ์. : 02-941-4082