Toyota Buzz เดินหน้าลดใช้พลังงาน ขึ้นแท่นผู้นำศูนย์บริการรถยนต์สีเขียว

โครงการอนุรักษ์พลังงานของศูนย์บริการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมาจากแนวคิดของ คุณสุรพล โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์หาต้นทุนในทุก ๆ ด้านที่เกิดจากการทำกิจการของศูนย์บริการ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายหนึ่งที่มีความสำคัญมาก และมีสัดส่วนสูงก็คือ ต้นทุนทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 6 ล้านบาทต่อปี จึงเกิดแนวคิดที่จะลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าลงอย่างเร่งด่วน ประกอบกับพนักงานทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันที่ต้องการมีส่วนร่วมกันในการลดการใช้พลังงานของศูนย์บริการลง จึงได้ติดต่อให้บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด มาเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ ซึ่งเริ่มจากการกำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานออกมา โดยเป้าหมายที่ระบุไว้ คือ “Toyota Buzz จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และไม่มีผลทำให้ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการตามพันธกิจของโตโยต้าบัสส์ลดลง

ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานของศูนย์บริการ มีความมุ่งมั่นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลงมากที่สุด โดยใช้ความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อน จึงได้มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา โดยมี คุณสุรพล โตวิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ และมี Synergy Buzz Team ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้าจากทุกแผนกในศูนย์บริการ ที่มีใจรักต่อองค์กร คอยสอดส่องดูแลการใช้พลังงานของพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดการปฏิบัติที่แท้จริง ซึ่งการันตีได้ว่า “พื้นที่ทุกตารางเมตรในศูนย์บริการจะมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเสมอ

???? ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 30,000 โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในศูนย์บริการร่วมกับชุมชนภายนอก ตัวอย่างเช่น กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู โดยร่วมกับนักเรียนโรงเรียน นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ในอนาคต

???? ด้านการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดพลังงาน เริ่มจาก “การลงทุน ไม่มากก่อน” และในระยะถัดไปจึงจะมีการพิจารณาถึงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะต้องมีระยะเวลาคืนทุนสั้นเช่นกัน หรือจะต้องไม่เกิน 5 ปี โดยพิจารณาจากระบบที่มีนัยสำคัญด้านพลังงานสูงสุด นั่นก็คือ ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งทางศูนย์บริการมีเป้าหมายที่จะใช้หลอดแอลอีดี 100% ในปี 2558 นอกจากนี้ทางศูนย์บริการให้ความสำคัญด้านพลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถึงแม้ระยะเวลาการคุ้มทุนจะยาวนานแต่ทางศูนย์บริการก็พร้อมส่งเสริมให้มีการหันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเป็นศูนย์บริการสีเขียว

???? ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและองค์กร รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และข้อกำหนด ISO 14001 และ TEDAS ในทุก ๆ ปี โดยจะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเครื่องอบสี การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งผลที่ได้นั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการปลูกสวนแนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถตอบโจทย์ข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการ ทางศูนย์บริการได้จัดทำโครงการ “ไม่ล้างรถลดให้ 100 บาท” เพียงแจ้งกับพนักงานรับรถว่าไม่ประสงค์ที่จะล้างรถทางศูนย์บริการจะลดค่าบริการให้ทันที 100 บาท จากการดำเนินกิจกรรมด้านประหยัดพลังงานโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การส่งเสริมจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับชั้น ทำให้ดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับของศูนย์บริการลดลงได้มากกว่า 10% โดยลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่ส่งผลต่อการให้บริการ

 

การดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานของศูนย์บริการไม่ได้หยุดอยู่ที่ สาขา เกษตร-นวมินทร์ เพียงเท่านี้ แต่จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบริษัทในเครือซึ่งมีทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งในระยะแรกเริ่มที่ศูนย์บริการโตโยต้าบัสส์ สาขาเสรีไทย เพชรเกษม ราชพฤกษ์ และบริษัทเพื่อนร่วมทางประกันภัย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์บริการรถยนต์สีเขียวและเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

“เป้าหมายของการเข้าดำเนินโครงการไม่ได้มุ่งเน้นแค่การให้ความรู้หรือสูตรสำเร็จของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป้าหมายสำคัญอยู่ที่การกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจ เรียกว่า การอนุรักษ์ต้องออกมาจากใจ ไม่ใช่ทำไปตามกฎข้อบังคับหรือวิธีปฏิบัติที่สอน ๆ กันมา”

 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ