TCEB สนับสนุนค่าที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายละ 250,000 บาท ผ่านโครงการ “การบริหารจัดการน้ำเสียของสถานที่จัดงาน” (Water Empowerment Program)

 ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมไทย
 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) ได้จัดโครงการ “การบริหารจัดการน้ำเสียของสถานที่จัดงาน” (Water Empowerment Program)
 
เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยมุ่งเน้นกลุ่มอาคารสถานที่จัดงานประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมไทยในการบริหารจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดต้นทุน และลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
 
TCEB พร้อมสนับสนุน และให้คำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเสียตลอดทั้งโครงการฯ โดยสนับสนุนค่าที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายละ 250,000 บาท
 
** สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม โทร 084-537-2264 คุณชลธิชา **