Friday, 02 November 2018 / Published in กิจกรรม
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงาน จึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้เกิดความยั่งยืน และในวันนี้…เราภาคภูมิใจเป็นที่สุด ???? ที่ได้ร่วมสร้างความสำเร็จด้านพลังงานให้กับทุกองค์กรที่สำคัญของเรา จนสามารถคว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2018 มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจถึง 7 รางวัล ได้แก่ ???? รางวัลดีเด่น ประเภทอาคาร – ควบคุม ???? สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ???? โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ???? โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี   ???? รางวัลดีเด่น ประเภทอาคาร – นอกข่ายควบคุม ???? โรงแรมอันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ทแอนด์สปา บริษัท ภูเก็ตคาเนเซีย จำกัด จังหวัดภูเก็ต   ???? รางวัลดีเด่น
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและความภาคภูมิใจกับลูกค้าคนสำคัญของเราที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล   โครงการประกวด Thailand Energy Awards  2018 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 268 ราย ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัล 69 รางวัล คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้มากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 140,000 ตันต่อปี โครงการประกวด Thailand Energy Awards  2018  แบ่งการประกวดออกเป็น  5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน  ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดย ด้านพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลดีเด่น 17 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้รับรางวัลดีเด่น  32 รางวัล   ด้านบุคลากร ได้รับรางวัลดีเด่น