Wednesday, 13 June 2018 / Published in Activities
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และหน่วยงานภาคเอกชนอีก 5 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออกแบบและพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการผนึกความร่วมมือกับ NIDA ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวย่างสำคัญของบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่จะนำเอาความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการพลังงานไปปฎิบัติให้เป็นผล เป็นรูปธรรม โดยนำหลักการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาประยุกต์ใช้บนการออกแบบเมืองอัจฉริยะในทุกๆด้าน เพื่อผลักดันสถาบันให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Smart Campus และเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ รวมทั้งขยายผลไปยังเมืองอื่นที่มีลักษณะของปัญหาและความต้องการคล้ายกัน และยังเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป Posted by