Friday, 17 December 2021 / Published in Energy Conservation, Energy Efficiency Management
  โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมากในปัจจุบัน หากสามารถลดการใช้พลังงานภายในโรงเรียน ก็จะส่งผลถึงภาพรวมในการอนุรักษ์ลดใช้พลังงานของจังหวัดภูเก็ต จึงได้เริ่ม “โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกฝังการใช้พลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของโลก โดยเริ่มนำร่องที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ทางโรงเรียนได้เลือก บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด มาติดตั้ง Solar Cell และเป็นที่ปรึกษา ด้วยความมั่นใจในการคัดสรรนวัตกรรมที่ดี ทันสมัย การติดตั้งมีความปลอดภัยสูง พร้อมการดูแลที่อุ่นใจตลอดระยะการใช้งาน การติดตั้งพลังงานสะอาดครั้งนี้ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ครูและบุคลากร ก่อนที่จะนำไปส่งต่อจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยมีจุดประสงค์มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ในอนาคต คุณธิดาพร เหล่าวิเศษกุล นำแนวทางการนำพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดมาใช้นั้นมีความปลอดภัยสูง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับโลก มาใช้เป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์สำหรับแผนพัฒนาโรงเรียน และเรื่องสำคัญที่เน้นย้ำในการพัฒนาคือเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ต่อสังคมท้องถิ่น ต่อสังคมไทย และต่อสังคมโลก” จากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภายในโรงเรียน จำนวน 2 จุด มีอัตรากำลังการผลิตสูงสุด 423.36 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เดือนละ 49,966.49 หน่วย “ซึ่งใน 1 ปี เทียบเท่าการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์