Monday, 21 May 2018 / Published in Activities
สืบเนื่องจาก คุณบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกรไฟฟ้าผู้รักษ์บ้านเกิด ต้องการส่งเสริมลูกหลานคนใต้ด้วยกัน และได้เล็งเห็นการสร้างคน สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้เข้าประสานความร่วมมือกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างวิศวกรไฟฟ้า ด้วยการร่วมสอนเชิงปฏิบัติการจริง ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนับเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่า ควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษารุ่นน้อง เกิดแรงบรรดาลใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษากับทาง บริษัท ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน ได้แก่ นายนายภรัณยู จินดาพล รหัสนักศึกษา 57143604 นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม รหัสนักศึกษา 57113326 นายวัชรวี สุขันทอง รหัสนักศึกษา 57119646 และนายศรัณย์ เขาทอง รหัสนักศึกษา 57144701