SDG คืออะไร?

Sustainable Development Goals หรือ SDGs คือ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก “องค์การสหประชาชาติ” (United Nations) เพื่อเป็นแนวคิดธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมลงนาม โดย SDGs มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติความยากจน ปกป้องพิทักษ์โลก ทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย  ดังนี้

Sustainable Development Goals: SDGs

SDGs จึงกลายเป็นพันธกิจร่วมของประเทศ 193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมกับพันธกิจนี้ ด้วยเป้าหมายเดียวกันที่คำนึงถึง ปัญหาความยากจน ความเป็นอยู่ในสังคม และสภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนามในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 และได้เริ่มต้นแผนในปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2573 โดยใช้เวลากว่า 15 ปี เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

โดย SDGs นั้นมีกรอบการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นย้ำให้ประเทศทั่วโลกตระหนักถึง เพื่อให้เกิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีการผลักดันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามความเชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P)

 

เป้าหมาย 17 ส่วนนี้ สามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น 5 มิติ (แบ่งตามองค์การสหประชาชาติ) ประกอบด้วย

มิติ People หรือกลุ่มด้านสังคม/ความเป็นอยู่ของผู้คน: ประกอบด้วยเป้าหมาย

– 1 การลดความยากจน

– 2 การขจัดความหิวโหย

– 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

– 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

– 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ

มิติ Prosperity หรือกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง: ประกอบด้วยเป้าหมาย

– 7 พลังงานที่สะอาดและจ่ายซื้อได้

– 8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

– 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

– 10 ลดความเหลื่อมล้ำ

– 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน

มิติ Planet หรือกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ประกอบด้วย เป้าหมาย

– 6 น้ำและสุขาภิบาล

– 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน

– 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

– 14 ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร

– 15 ระบบนิเวศบนบก

มิติ Peace หรือกลุ่มด้านสันติภาพ: ประกอบด้วยเป้าหมาย

– 16 สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง

มิติ Partnership หรือกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา: ประกอบด้วยเป้าหมาย

– 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

 

INNO เป็นผู้นำด้านการจัดการบริหารพลังงานมาอย่างยาวนาน ได้เริ่มมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายกระดับบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปฏิบัติสหประชาชาติที่กำหนดขึ้น หรือ SDG (โดยใช้ความเชื่อมโยงในการกำกับดูแลกิจการตาม “แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

 

 

INNO เราเน้นด้านการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คุณภาพบุคลากร และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงมุ่งปลูกฝังลงใน DNA เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการทำ ESG กับทุกขั้นตอน ไม่เพียงแต่กับองค์กร INNO เองเท่านั้น เรายังใส่ใจดูแลมาตรฐานด้าน ESG กับองค์กรของผู้ใช้บริการอีกด้วย

 

INNO จึงได้รับการตอบสนองที่ดีจากกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้มองเพียงผลตอบแทนเพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ต้องการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ESG โดยเน้นตอบโจทย์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยัง พัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เตรียมพร้อมสำหรับการดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร รวมทั้งการนำระบบดิจิทัลอย่าง Digital Innovation มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ประมวลผลการใช้พลังงานได้ตรงจุด

 

            INNO จะกล่าวถึงมิติด้าน ESG ที่ได้ใช้เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน นอกจากด้านวิศวกรรมอาคารแล้วที่เราเชี่ยวชาญแล้ว INNO ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปตามเป้าหมายด้าน ESG ได้อย่างไร หาคำตอบได้ในบทต่อไปครับ

 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ