เปิดตัวโครงการ INNO SANDBOX

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้เปิดตัวโครงการ INNO Sandbox ครั้งที่ 1 เพื่อบ่มเพาะและผลักดันบุคลากร ให้เติบโตเป็น Intrapreneur ที่ก้าวทันโลกและเทคโนโลยี เป็นนักธุรกิจใหม่ที่มีอนาคต โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจและพัฒนาแผนงานธุรกิจให้มีศักยภาพ

โดยมี คุณ ไชยวิวรรธน์ ชูวิเชียร CEO – ENRES ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเส้นทางของการทำสตาร์ทอัพ มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Design Thinking โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถต่อยอดความคิดในการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่มีอยู่ สู่การเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง และผลักดันองค์กรให้พร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลก ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system)

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน โดยในช่วงแรกเน้นการอบรม เพิ่มทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ Design Sprint  สร้างไอเดียธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวความคิดต่อยอดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในช่วงท้ายของโครงการจะมีการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน เพื่อเฟ้นหาทีมผู้ชนะเลิศ ที่พร้อมเริ่มต้นธุรกิจที่ท้าทายในอนาคต

INNO เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรด้านการเป็นผู้ประกอบการ จะเป็นการเร่งสร้างผู้นำที่จะมาเปลี่ยนแปลงองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้รวดเร็วขึ้น