Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมบรรยายงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน และมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวต่อไปเป็น 1 ใน asia pacific ของมหาวิทยาลัยต้นแบบในด้านการประหยัดพลังงาน