Innovation Technology จับมือร่วมกับ CTRL Group (Thailand) บริษัทเชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity และ ที่ปรึกษาด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคามบนโลกออนไลน์

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทดูแลด้านความปลอดภัยของระบบวิศวกรรมอาคารให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในทุกอาคารทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ มีทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลของลูกค้าองค์กร ที่ต้องถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ต้องมีการอัพเกรดระบบให้อยู่ในโลกออนไลน์เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ อินโนจึงเล็งเห็นว่า ที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมอาคารอย่างอินโน ควรเตรียมพร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าองค์กรต่างๆ เพื่อให้สามารถรับมือภัยไซเบอร์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในอนาคต ช่วยปกป้องทั้งส่วนข้อมูลทางวิศวกรรมหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

INNO จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท CTRL Group (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัท Information Security Experts จากประเทศออสเตรเลีย ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการรับมือและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาในด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยด้าน IT และ Cyber การบริหารโครงการด้าน IT รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและองค์กรในด้านงานบริหารจัดการ อาทิ Time Management, Brain Based, Strength Based เป็นต้น

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Act) และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Act) และต่อมาในปีพ.ศ.2562 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA – Personal Data Protection Act) ได้มีการประกาศใช้และให้มีผลบังคับใช้ในอีก 1 ปีถัดมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ครม.มีมติให้เลื่อนการบังคับใช้เพิ่มออกไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการเตรียมการและปรับตัวให้สอดคล้องมากขึ้น ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นองค์กรจึงต้องปรับปรุงระบบซิเคียวริตี้ของตนเอง เพื่อป้องกันการโจมตีทางออนไลน์ในทุกรูปแบบ เป็นความท้าทายที่องค์กรต่างๆ ต้องตั้งรับไปพร้อมกับการรุกด้านกลยุทธ์ที่นำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การลงนามร่วมกันในครั้งนี้เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งของประเทศไทยและในระดับสากลทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลระดับมืออาชีพ อีกทั้ง อินโนตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบงานในองค์กร เนื่องจากเป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน จึงลงนามสัญญาร่วมกันกับ บริษัท CTRL Group (Thailand) เพื่อร่วมกันผสานจุดแข็ง-พัฒนาศักยภาพ ร่วมกันพัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาประเทศ

หากองค์กรของคุณต้องการบริหารการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและปกป้องข้อมูลและสินทรัพย์ในองค์กรได้อย่างปลอดภัยตามหลัก PDPA เราสามารถให้คำปรึกษา พร้อมจัดมาตรการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าขององค์กรหรือธุรกิจให้มีความปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ซีทีอาร์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด ได้ที่ m.me/ctrlthailand