โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา มุ่งเป็นต้นแบบสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชน

  โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมากในปัจจุบัน หากสามารถลดการใช้พลังงานภายในโรงเรียน ก็จะส่งผลถึงภาพรวมในการอนุรักษ์ลดใช้พลังงานของจังหวัดภูเก็ต จึงได้เริ่ม “โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกฝังการใช้พลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของโลก

โดยเริ่มนำร่องที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ทางโรงเรียนได้เลือก บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด มาติดตั้ง Solar Cell และเป็นที่ปรึกษา ด้วยความมั่นใจในการคัดสรรนวัตกรรมที่ดี ทันสมัย การติดตั้งมีความปลอดภัยสูง พร้อมการดูแลที่อุ่นใจตลอดระยะการใช้งาน การติดตั้งพลังงานสะอาดครั้งนี้ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ครูและบุคลากร ก่อนที่จะนำไปส่งต่อจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยมีจุดประสงค์มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ในอนาคต

คุณธิดาพร เหล่าวิเศษกุล นำแนวทางการนำพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดมาใช้นั้นมีความปลอดภัยสูง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับโลก มาใช้เป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์สำหรับแผนพัฒนาโรงเรียน และเรื่องสำคัญที่เน้นย้ำในการพัฒนาคือเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ต่อสังคมท้องถิ่น ต่อสังคมไทย และต่อสังคมโลก”

จากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภายในโรงเรียน จำนวน 2 จุด มีอัตรากำลังการผลิตสูงสุด 423.36 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เดือนละ 49,966.49 หน่วย “ซึ่งใน 1 ปี เทียบเท่าการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 424,924.52 กิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้อายุ 17,565.50 ต้น เทียบเท่าการลดการใช้รถยนต์ 2,310 คัน และเทียบเท่าการลดการใช้น้ำมัน 156,411.41 ลิตร”

ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยมีแนวคิดในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในองค์กร และสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้าใจถึงหลักคิดความจำเป็นและการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาในอนาคตอันใกล้

“การดำเนินการด้านบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น หลังจากนี้จะมีการวางระบบในสาขาอื่นๆ ต่อไป ทุกฝ่ายของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้เยาวชนนั้นมี ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ต่อสังคมท้องถิ่น ต่อสังคมไทย และต่อสังคมโลก

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ