INNO กับการทำ ESG หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล

                  โลกใบนี้กำลังเผชิญความยากลำบาก ซึ่งเกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนและสัตว์ อีกทั้งมนุษย์ก็ยังคงใช้ทรัพยากรแบบไม่จำกัด จนเกิดเป็นปัญหาตามมาภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงฉับพลัน ไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงปัญหาขยะล้นเมือง ที่นับตั้งแต่ปี 2019 มนุษย์สร้างขยะที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและกำจัดไม่ได้ สะสมเพิ่มขึ้นมากถึง 4.9 พันล้านตัน  ด้วยพฤติกรรมที่ไม่สนใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นั้น ทำให้โลกมี CO2 (Carbon dioxide) พุ่งสูงสุด ในรอบ 2 ทศวรรษ 

                  ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ การมองหาทางออกให้กับโลกที่จะมีผลกระทบถึงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปัญหาความขาดแคลน รวมไปถึงปัญหาใหญ่คือด้านเศรษฐกิจ ทั้งหมดจึงกลายเป็น “เมกะเทรนด์” ที่ธุรกิจทั่วทั้งโลกให้ความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ หากยังคงดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม แนวคิดเดิม โดยที่ไม่สนใจผลกระทบของโลก ปัญหาของสังคม  ผลลัพธ์ทั้งหมดอาจจะเป็นบูมเมอแรงย้อนกลับมาหาเราได้เช่นกัน  

                  ทำให้หลากหลายธุรกิจได้เริ่มใส่ใจในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ  ESG (Environment, Social, Governance)  เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน มีการทำ ESG integration พิจารณาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดแนวคิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

 

 

INNO   มีความมุ่งมั่น นำแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG มาใช้อย่างจริงจัง เพราะเข้าใจถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และได้นำแนวคิดด้านการดูแลใส่ใจในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาล หรือ  ESG (Environmental, Social, and Governance) ปรับใช้เข้ากับการดำเนินธุรกิจของ INNO และ ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจในทั้ง 3 มิติ

 

INNO เพื่อโลก เพื่อคุณ 

                  INNO ให้ความสำคัญกับระบบวิศวกรรมอาคาร (Building Service Engineering) พร้อมให้ความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG ทำให้มีคุณภาพ (Quality) และมีประสิทธิภาพ (Effective) ช่วยให้บริษัทพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) จากองค์การสหประชาชาติ” (United Nations) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน โดย INNO บริหารให้เกิดสมดุลทั้งสองด้าน เพื่อโลกที่ดีขึ้น โลกที่สะอาดขึ้น บนหลักการที่ว่า จะต้องวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสามด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และะบรรษัทภิบาล

 

เมื่อโลกเปลี่ยน INNO เปลี่ยน 

                  INNO มุ่งมั่นไปที่เป้าหมายการทำ ESG หรือแนวทางที่ภาคธุรกิจ คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมเป็นส่วนขับเคลื่อนให้องค์กรของลูกค้าได้ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม ESG มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

INNO ดำเนินธุรกิจตามรูปแบบ ESG เพื่อความยั่งยืนในอนาคต 

Environment E = ด้านสิ่งแวดล้อม 

INNO พัฒนาด้านนวัตกรรมการบริการระบบวิศวกรรมอาคารที่ครอบคลุมทุกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการนำพลังงานสะอาด (Clean Energy) มาใช้ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น 

 • เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จจากการคว้ารางวัลด้านพลังงาน (Energy Efficiency Awards) มากกว่า 117 รางวัล ในระดับประเทศ และ อาเซียน (ASEAN) 
 • ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
  > ส่งเสริมแนวทางการใช้พลังงานสะอาดด้วย โซลาร์เซลล์ (Solar Cell)
  > แนะนำการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
 • ให้ความรู้พนักงานในองค์กรด้านการประหยัดพลังงาน 

Social S = ด้านสังคม 

นอกจากมุ่งเน้นการบริการที่ดีที่สุดให้กับองค์กรแล้ว ยังพัฒนาด้านบุคลากรโดยรวม ดูแลด้านสุขภาพ (Health) และสวัสดิการของพนักงาน (Welfare) 

 • จัดอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ พร้อมส่งเสริมด้านความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่ 
 • ส่งเสริมด้านสิทธิและสุขภาพของบุคลากร
  สามารถได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด  พร้อมระบบ IAQ (Indoor Air Quality) เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ลดปัญหาทางอากาศที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตในระยะยาว 
 • บุคลากรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคลากร 

Governance G = ด้านบรรษัทภิบาล     

ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

 • INNO มีการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล    
  > โปร่งใส : INNO ปฏิบัติงานต่อองค์กรของลูกค้าอย่างโปร่งใส พร้อมดูแลอย่างดีที่สุด
  > เป็นธรรม : สวัสดิการที่พนักงานได้รับอย่างเหมาะสม รับฟังปัญหา พร้อมให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกตำแหน่งอย่างเท่าเทียม
  > ตรวจสอบได้ : INNO มีคณะกรรมการกลาง ที่สามารถตรวจสอบการทำงานได้  
 • INNO ดำเนินการบนมาตรฐานสากลระดับโลก (International Organization for Standardization)
  ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001 

 

ESG หัวใจสำคัญของ INNO ที่ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

                  ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น INNO เราเห็นถึงหัวใจสำคัญอย่าง ESG ที่แทรกอยู่ในทุกมาตรฐานการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว ยังมุ่งหวังถึงความยั่งยืนของธุรกิจ ที่จะต้องร่วมมือกันสรรสร้าง พัฒนา สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ