Inhouse Training ตามอินโนหารอยรั่วด้านพลังงานในอาคาร

คอร์สฝึกอบรม #รูปแบบใหม่ ที่ลดต้นทุนและหารอยรั่วด้านพลังงานในอาคาร (Inhouse Training) อาคารควบคุมด้านพลังงานตามกฎหมาย
ในรูปแบบสนุกสนาน (Talk Show อนุรักษ์พลังงาน ไม่น่าเบื่อ จดจำง่าย)
ด้วยแนวคิดการสื่อความรู้เข้าใจง่าย #ใช้ได้ทั้งที่บ้านและองค์กร

 หลักสูตรปลูกจิตสำนึก 100% ในองค์กร
 หลักสูตร 8 ขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
 หลักสูตรการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร
 หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร (Energy Internal Audit)
และหลักสูตรอื่นๆอีกหลายหลักสูตร

**พร้อมกิจกรรม Workshop ลดต้นทุนด้านพลังงานในอาคารทุกหลักสูตร**
#สามารถนำกิจกรรมใส่ในเล่มรายงานการจัดการพลังงานได้ตามกฎหมายในการพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลาของหลักสูตร (ครึ่งวัน – 1 วัน)
แบบที่ 1 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
แบบที่ 2 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

 รับจัดทำรายงานพลังงานตามกฎหมาย ตาม 8 ขั้นตอน
(ส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี)

รับทุกประเภทอาคารที่มีการใช้พลังงานสูง >> โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย

**โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานอบรมทั่วประเทศ**
การันตรี รางวัลการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศ Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Award

คลิกชม >> หลักสูตรคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

Posted by โครงการอบรมพลังงาน on Wednesday, December 13, 2017

Posted by โครงการอบรมพลังงาน on Wednesday, December 13, 2017