IMAGE #4 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับบุคลากร ให้มีความเป็นเลิศในด้านบุคลิกภาพ การสื่อสารและการนำเสนอ โดยมีชื่อว่า “โครงการพัฒนาภาพลักษณ์บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ (Image)” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และในปี 2561 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง, อาจารย์พรสวรรค์ วินิจสร, อาจารย์เรกซ์ธนศักดิ์ เรืองเทพรัชต์

   

โครงการนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ถึงเทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเคล็ดลับและวิธีการพรีเซนต์งานแบบปัง ๆ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ Image จะได้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากรมืออาชีพทุกเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี และนำเสนอผ่านเวทีที่ยิ่งใหญ่ เราหวังว่าทุกท่านที่ก้าวเข้ามาในโครงการ Image นี้จะได้ความรู้และประสบการณ์ดี ๆ กลับไป และนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ