FORGOT YOUR DETAILS?

บริการจัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และงานระบบวิศวกรรมอาคาร

อย่ามองพลังงานแค่ “มีค่า” แต่จงใช้พลังงานอย่างรู้ “คุณค่า”

บริการจัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและงานระบบวิศวกรรมอาคาร

ปัจจุบันการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของบริษัทต่างๆ จะอาศัยมุมมองเป้าหมายของบริษัทเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมุมมองของลูกค้าที่เริ่มใส่ใจกระบวนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆด้วยการยึดแนวทางนี้ INNO สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออก เพื่อทำให้บริษัทต่างๆสามารถพัฒนาคุณภาพการผลิต ไปพร้อมกับการเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกัน

TRAINING

  • การตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
  • การตรวจสอบพลังงานในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยกรรม
  • การบำรุงรักษาและบริหารจัดการอาคาร
  • กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน
  • กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์
  • การบริหารจัดการผลผลิตพลังงาน
  • การลดพลังงานและการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ
  • ISO 50001 ระบบจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

การอบรมพลังงานยุค 4.0

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการฝึกอบรมที่คุณไม่ควรพลาด!!

อินโนสำนักงานใหญ่

51/29-31 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่ออินโน

contact@inno.co.th
tel: 66 (0) 29414080-1
fax: 66 (0) 29414082

ติดตามอินโน

© 2019 Innovation Technology Co., Ltd. | All rights reserved.
TOP