Energy Saving Tricks for Hospital Building เทคนิคลดต้นทุนพลังงานในอาคาร (โรงพยาบาล)

หลักการในการจัดการพลังงานสำหรับอาคาร สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญประการหนึ่งคือ อาคารต้องมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาคารโรงพยาบาลนั้นจัดว่าเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณที่มากกว่าอาคารทั่วไป โรงพยาบาลต้องการความปลอดภัยสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ ผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการทำงานที่สอดคล้องกันเป็นการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันหรือตลอดเวลา ดังนั้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • มีระบบ monitoring เป็นระบบที่มีการเฝ้าติดตามสังเกตพฤติกรรมการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมไปถึงในการ operation เครื่องจักร ทำให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด หรือเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เครื่องจักรต้องบำรุงรักษา ทำให้เราสามารถกำหนดการวางแผนบำรุงรักษาเป็นการล่วงหน้าได้ทันการ เป็นการทำ predictive maintenance ระบบจะบอกประสิทธิภาพและตรวจสภาพในการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ตลอดเวลาโดยผ่าน sensor ต่าง ๆ เช่นการติดตั้งเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า เราก็สามารถพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อสามารถทราบหรือหาสาเหตุความรุนแรงในสิ่งที่ผิดปกติที่เริ่มเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นที่มาของการสิ้นเปลืองพลังงาน หรือทราบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละหน่วยงานช่วยให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ENERGY AND ENGINEERING INFORMATION SERVICE

 

  • ในการ control หรือการควบคุมให้เป็นไปตามฟังก์ชันและเงื่อนไข ในการปฏิบัติงานผ่านซอฟต์แวร์ มีการควบคุมเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้เกิดการควบคุมที่มีความปลอดภัยถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์และประมวลผล ทำให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดเวลาให้กับองค์กร รวมทั้งประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนเกิดความเชี่ยวชาญในการควบคุมการปฏิบัติงาน

 

ENERGY AND ENGINEERING INFORMATION SERVICE

 

  • ทำให้เป็นระบบ optimization เป็นการนำระบบ monitoring การ control มาประยุกต์ร่วมกันภายใต้เงื่อนไขและฟังก์ชันต่าง ๆของการใช้งานที่สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันของอาคาร ทุกหน่วยงานมีการ Operation และการ Service และ Repair เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเข้าสู่ระบบ autonomous เป็นการนำทั้งระบบ monitoring การ control และ optimization สู่เป้าหมาย autonomous ในการ operation และ service ที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

 

 

จากกรณีศึกษา ยกตัวอย่างอาคารสูงแห่งหนึ่งมีการใช้ลิฟต์เพื่อการขนส่ง ซึ่งระบบลิฟต์ดังกล่าวมีห้องเครื่องอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร ห้องดังกล่าวมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อระบายความร้อนให้กับแผงวงจรควบคุมระบบลิฟต์ เงื่อนไข คือ เจ้าของอาคารต้องการประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ บนพื้นฐาน คือ ระบบมีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการสู่การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลเดิม ห้องควบคุมลิฟต์ทำงานที่อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดเวลา 25 องศา ผ่าน sensor วัดอุณหภูมิภายในห้อง และข้อกำหนดของมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดอุณหภูมิ มาตรฐานห้องควบคุมอยู่ระหว่าง 5 ถึง 40 องศา โดยอุณหภูมิมาตรฐานของอุปกรณ์ IC หรือแผงวงจรกำหนดที่ 70 องศา ในขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 25 องศาแผงวงจรมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 ถึง 45 องศาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ ในการใช้งานมากน้อยเพียงใดของลิฟต์และปัจจัยจากความร้อนภายนอกที่เกี่ยวข้อง จากกรณีดังกล่าวเราจะทราบได้เมื่อมีการ Monitor ก็จะได้ข้อมูลมาทำการควบคุมหรือคอนโทรลเครื่องปรับอากาศให้อุณหภูมิที่ optimization และทำให้เกิดควบคุม autonomous เพื่อประหยัดพลังงาน ในการใช้เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนให้กับแผงวงจรควบคุม

 

บทความจาก อ.บัณฑิต งามวัฒนะศิลป์
ผู้บริหาร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 

>> A NEW SERVICE IS READY (Click) <<

ENERGY AND ENGINEERING INFORMATION SERVICE บริการระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านพลังงานและวิศวกรรม เป็นบริการระบบข้อมูลพลังงาน วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ ชี้โอกาสลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เฝ้าระวังเหตุการณ์ ผ่านมุมมองใหม่ในการดำเนินธุรกิจ

 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ