FORGOT YOUR DETAILS?

บริการนวัตกรรมดิจิทัล (DI)

เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้ แต่เราสามารถบริหารจัดการพลังงานในอนาคตได้

บริการนวัตกรรมดิจิทัล (DI)

คือ Building Management Solution ด้วย Technology IOT เพื่อทำการวิเคราะห์ หรือประมวลผลในการบริหารจัดการอาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร และสร้างโอกาสเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ

การประมวลผลของระบบ DI

 • วัดค่าพลังงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน
 • เชื่อมต่อและบันทึกข้อมูลความปลอดภัยบนระบบ Cloud
 • บอกสถานะและเข้าถึงอุปกรณ์ในทุกรายละเอียดได้ตลอดเวลา
 • แจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา
 • กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

DI เหมาะกับอาคารประเภทไหนบ้าง

 • อาคาร / โรงงานควบคุมขนาดใหญ่, ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก
 • เพื่อการควบคุมภาพรวม หรือรายละเอียดต้นทุนพลังงานของทุกระบบ
 • เพื่อการตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องจักรอย่างใกล้ชิด
 • ช่วยบริหารจัดการ การผลิต การซ่อมบำรุง และบริหารต้นทุนหลักของธุรกิจ
 • ต้องการมุ่งสู่การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและพลังงานของอาคารและโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ขาดบุคลากรภายใน ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบอาคาร แต่ต้องการทราบข้อมูลภาพรวม เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ Outsource และงบประมาณภายในองค์กร

Safety / Reliability / Saving

 • ต้องการเสถียรภาพสูงสุดในการบริหารอาคาร
 • ต้องการลดต้นทุน FIXED COST ของอาคาร แต่ยังคงต้องการข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • ต้องการดำเนินมาตรการ อนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง
 • คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
 • ต้องการพัฒนาสภาวะความสบายให้เอื้อต่อการทำงาน
 • ต้องการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของพนักงาน

ประโยชน์ของ DI

การติดตั้งระบบ DI เป็น “ความต้องการ” หรือ “ความจำเป็น” คุณเท่านั้นที่รู้

FAILURE
DETECTION

เฝ้าระวังเหตุผิดปกติ
แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน
นำส่งข้อมูลสำคัญเร่งด่วน

ENERGY EFFICIENCY
OPTIMISATION

ช่วยควบคุมค่า PEAK
ช่วยลดการใช้พลังงาน
ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

REALTIME
MONITORING

ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่ช่วยยืนยันสถานะและ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบอุปกรณ์

OPERATION
INSIGHTS

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เข้าใจพฤติกรรมการใช้พลังงานในองค์กร

BE A HEALTHY
ORGANISATION

ชี้วัดสภาพอากาศภายในอาคาร ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค Sick Building Syndrome สร้างโอกาสการจัดสรรพื้นที่เพื่อสุขภาพที่ดี
ของผู้ใช้อาคาร

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ

DATA
VISUALISATION

บทสรุปภาพรวมที่เข้าใจง่าย พร้อมตัวบ่งชี้แนวโน้มการใช้พลังงาน

SMART
RESPONSE

เฝ้าระวังความผิดปกติในการทํางานของระบบอุปกรณ์ แจ้งเตือนทันทีกับผู้รับผิดชอบโดยตรง ตลอด 24 ชม.

ENERGY SAVING VERIFICATION

ติดตามประสิทธิภาพการทํางานของระบบอุปกรณ์ และตรวจสอบผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

POTENTIAL RECOMMENDATION

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการพลังงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ถาม - ตอบ

การตัดสินใจที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่ง EIS เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำให้อาคารมีข้อมูลทางด้านระบบวิศวกรรมและพลังงาน อยู่ในรูปแบบที่สามารถเรียกใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้านการบริหารขององค์กรและทีมงานได้ดียิ่งขึ้น

หากเราไม่รู้ข้อมูล เราจะคาดเดาวิธีการแก้ปัญหาไปเอง แต่หากมีระบบ EIS จะเปรียบเสมือนการติดเครื่องมือตรวจร่างกายที่สามารถบ่งบอกสถานะของอาคารได้ตลอดเวลา องค์กรจึงสามารถตัดสินใจดำเนินการได้ตรงจุด ตรงมาตรการมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

EIS เป็น One Stop Service ที่ประกอบด้วย Hardware และ Software หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น Power Meter ระบบเครือข่ายที่รองรับ รวมถึงบุคลากรที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลบางส่วนที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถส่งการแจ้งเตือนฉุกเฉินไปยังอุปกรณ์สื่อสารของผู้เกี่ยวข้องทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ซึ่งหากเป็นระบบสมัยก่อน ลูกค้าอาจจะลงทุนติด Power Meter เอง โยงสายสัญญาณแล้วก็จ้างวิศวกรที่ชำนาญด้านระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลมาเฝ้าสังเกตการณ์และวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรหนึ่งคนอาจจะชำนาญในระบบหนึ่ง แต่ไม่อาจชำนาญในทุกระบบและจะใช้ความสามารถของเขาได้เพียงแค่บางวันในแต่ละเดือน เพราะจำเป็นต้องไปดำเนินการส่วนต่างๆในวันอื่นๆ และเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ ระบบเหล่านั้นต้องการการดูแลและบำรุงรักษาด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างสูง

ค่าบริการรายเดือนของระบบ EIS เป็น One Stop Service ที่ประกอบด้วย Hardware และ Software รวมถึงทีมวิศวกรชำนาญการที่คอยควบคุมดูแลระบบและวิเคราะห์ข้อมูล แต่หากให้บริการกับลูกค้าได้ในราคาที่ถูกกว่ามาก เนื่องจากสามารถเฉลี่ยต้นทุนไปในหลายๆโครงการ ในส่วนความเชี่ยวชาญของบุคลากร วิศวกรหนึ่งคนในการดู 1 โครงการ เทียบกับดูแล 10 โครงการ, 20 โครงการ ความรู้ความชำนาญที่ใช้จะแตกต่างกัน ค่าบริการยังรวมไปถึงส่วนของระบบซึ่งต้องมีการดูแล ซ่อมแซม ในกรณีที่เกิดเหตุสายสัญญาณชำรุดข้อมูลจะขาดช่วง หาก Power Meter ชำรุดก็จะไม่มีการส่งข้อมูลเช่นกัน เรารวมต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเสนอเป็นค่าบริการรายเดือน ซึ่งลูกค้าจะได้รับสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุกๆเดือน โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ของอาคารอีกต่อไป ลดความยุ่งยาก ลดกระบวนการที่องค์กรหรืออาคารจะต้องดำเนินการ เพื่อนำไปโฟกัสกับสิ่งที่ท่านสนใจหรือธุรกิจหลักขององค์กร

อย่างน้อยควรจะติดตั้งจุดที่การไฟฟ้าใช้เก็บบิลค่าไฟฟ้าของอาคารและติดตั้งในส่วนของเครื่องจักรที่มีผลต่อการใช้พลังงานหรืออาจจำเป็นต้องติดตั้งในจุดอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งต้องให้ผู้มีประสบการณ์ช่วยสำรวจหน้างาน เพื่อประเมินจุดเหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุด

ทางโปรแกรมเมอร์ได้ออกแบบการส่งข้อมูลตามกระบวนการเข้ารหัสปลอดภัยมั่นใจได้ตามมาตรฐานสากล ในมุมมองอีกด้านหนึ่ง คือ ข้อมูลที่เราส่งเป็นข้อมูลดิบ ซึ่งมีโอกาสค่อนข้างต่ำที่จะแฮ็คข้อมูลเพื่อนำไปก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร

ตามข้อกำหนดสามารถออนไลน์ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ส่วนข้อมูลที่เหลือทั้งหมดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ทีม EIS สามารถสำรองข้อมูลได้ตั้งแต่ท่านเริ่มติดตั้งระบบจนถึงปัจจุบัน

เป็นการใช้ประโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ตลอดเวลา จุดหนึ่งที่สามารถมาช่วยเราได้ก็คือ มีระบบคอยเฝ้าระวังให้เจ้าหน้าที่อาคารตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องเดินไปบันทึกข้อมูลที่เครื่องจักรชั่วโมงละครั้ง หรือกะละครั้ง เช่น ไฟตก ไฟดับ หรือหากเครื่องจักรทำงานผิดปกติ ผิดเงื่อนไขมันก็สามารถสร้าง Alert หรือ Alarm เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แทนการเฝ้าระวัง ส่งการแจ้งเตือนในหลายช่องทาง เช่น SMS อีเมล และกำลังพัฒนาให้ส่งเข้าในระบบ Line Application

ณ ตอนนี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ แต่หากอุปกรณ์ Meter รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์และการดูแลทั้งหมด ได้รวมอยู่ในค่าบริการรายเดือนเรียบร้อยแล้ว

Report สามารถจัดทำได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยทั่วไปจะจัดทำใน 6 รูปแบบพื้นฐาน คือ รายงานการใช้พลังงาน ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของแต่ละวัน รายงาน Demand ของ Power Quality, Peak และสัดส่วนการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถจัดส่งให้เป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนตามแต่ข้อตกลงกับลูกค้า

Power meter ของระบบ EIS ถูกออกแบบมาให้เก็บข้อมูลไว้ในตัวได้นานมากกว่า 1 อาทิตย์ ตัวแปรเวลาในการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนของกล่องบันทึกข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ Meter เมื่ออินเตอร์เน็ตกลับมาเป็นปกติ ระบบก็จะทยอยส่งค่ากลับขึ้นไปบน Cloud

ผู้ที่จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จะต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้าไม่จำกัดจำนวน ทีมงานจะสร้างบัญชีเพื่อทำการ Log in โดยใช้ USER NAME และ PASSWORD ที่กำหนด ได้พร้อมๆกันมากกว่าคราวละ 20 คน

ติดต่อได้ที่ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02 941 4080-1

ระบบถูกออกแบบมาให้ใช้งานและเรียนรู้ได้ง่าย อินโนจะจัดส่งหนังสือคู่มือพร้อมวีดีโอการใช้งานให้กับลูกค้าซึ่งจะใช้เวลาศึกษาและทำความเข้าใจระบบภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเท่านั้น

ไม่มี เพราะ EIS เป็นเพียงเครื่องมือตรวจวัด ไม่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม ส่วนการใช้พลังงานของทั้งระบบไม่เกิน 50 วัตต์

เราคำนวณด้วย Algorithum เดียวกันกับการคำนวณของการไฟฟ้า จะคลาดเคลื่อนในกรณีของลูกค้าผู้ซื้อไฟระดับแรงดันปานกลางขึ้นไป ซึ่ง Meter การไฟฟ้าจะวัดไฟก่อนส่งเข้าหม้อแปลง แต่ Meter ที่เราติดตั้งใหม่จะอยู่หลังหม้อแปลง เพราะฉะนั้น ค่าที่แสดงจะมีพลังงานที่สูญเสียในหม้อแปลงและระบบส่งประมาน 3-5 % แต่หากลูกค้าซื้อไฟฟ้าแรงดันต่ำ ค่าไฟที่แสดงในระบบเกือบเท่ากันกับค่าของการไฟฟ้า

อินโนสำนักงานใหญ่

51/29-31 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่ออินโน

[email protected]
tel: 66 (0) 29414080-1
fax: 66 (0) 29414082

ติดตามอินโน

© 2019 Innovation Technology Co., Ltd. | All rights reserved.
TOP

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save