3 เช็คลิสสำหรับผู้บริหาร บริหารจัดการโรงแรมให้อยู่รอดและปลอดภัยในยุค Covid-19

          ด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 (Covid-19) หลายธุรกิจต่างประสบกับปัญหา อาจถึงขั้นหยุดกิจการหรือปิดกิจการ ซึ่งเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรม ที่เกิดจากการปิดพื้นที่ Lockdown ประเทศ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลได้มีมาตรการคลายล็อคดาวน์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ปกติอีกครั้ง แต่ในยุคโควิด-19 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปตามปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่วิถีท่องเที่ยวและมาตรฐานรูปแบบใหม่ (Travel New Normal) ซึ่งโรงแรมต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง ยกระดับการปฏิบัติงาน การเข้าพัก และการให้บริการให้ได้มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกที่พักหรือเข้าใช้บริการ

 

Checklist

1 จัดทำมาตรการเร่งด่วน ยกระดับมาตรฐานให้กับโรงแรม

 • มาตรการตรวจสอบ คัดกรอง และประเมินความเสี่ยงของพนักงานและแขกผู้ใช้บริการ พร้อมจัดทำระบบการรายงานการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของพนักงาน และเช็กประวัติการเดินทางของลูกค้าก่อนการ Check-in เข้าพักในโรงแรม
 • มาตรการด้านสุขอนามัย กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร และจัดเตรียมจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานและลูกค้า พร้อมส่งเสริมให้มีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
 • มาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโรค โดยการวางแผนทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ บนพื้นผิวสัมผัส วัตถุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ของพนักงาน ห้องพัก และพื้นที่สาธารณะอย่างเหมาะสม
 • มาตรการลดการสัมผัสและติดต่อระหว่างพนักงานกับลูกค้า เช่น เช็คอิน – เช็คเอ้าท์ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือ บริการเสิร์ฟอาหารถึงหน้าห้องพัก (in-room dining) แทนการลงไปทานที่ห้องอาหารหรือร้านอาหาร และเพิ่มระบบการชำระเงินแบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-payment) เพื่อลดการสัมผัสเงินสด
 • มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยโรงแรมควรต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับสัญลักษณ์ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการ ที่สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หรือลูกค้าที่เข้าใช้บริการ

2 แผนบริหารจัดการด้านวิศวกรรม

 • เพิ่มการระบายอากาศในสถานประกอบการโรงแรม ลดอากาศเสีย เพิ่ม Fresh Air ภายในอาคาร
 • การติดตั้งระบบ Air Filter เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคขนาดเล็กในอากาศ รวมถึงจัดตารางถอดเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ ลดการสะสมของเชื้อโรค และความเสี่ยงของการเป็นแหล่งเพาะเชื้อใหม่ในระบบปรับอากาศ
 • จัดทำแผน Operation & Maintenance เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้ได้มีอากาศหมุนเวียนที่สะอาดมากขึ้น ยืดอายุให้เครื่องจักรอาคาร เพิ่มคุณภาพการให้บริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร
 • จัดระบบระบายอากาศภายในโรงแรม รวมถึงการจัดเตรียมห้องที่มีแรงดันเป็นลบ (Negative pressure ventilation) เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินจากพนักงานหรือลูกค้าที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากบุคคลภายนอกก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจเช็ค ณ สถานพยาบาลต่อไป

3 แผนการจัดการเชิงบริหาร

 • เตรียมแผนสำรองด้านกำลังพลในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากพนักงานถูกกักตัวด้วยเหตุการณ์สัมผัสผู้ป่วย หรือผู้สงสัยติดเชื้อ
 • จัดตารางการทำงานแบบยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างพนักงาน ลดความแออัดในสถานที่ทำงาน อาทิ การบริหารวัน-เวลาทำงาน โดยประเมินจากประสิทธิภาพงานและการดูแลลูกค้าเป็นสำคัญ
 • จัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดซ้ำในอนาคต
 • จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการใช้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อส่วนบุคคล
 • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลคุณภาพและอาชีวอนามัย โดยคอยตรวจสอบและเช็คทุกกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดและปลอดภัย

แต่เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้หลายโรงแรมขาดรายได้มาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 เกิดภาวะขาดดุลงบประมาณ โรงแรมจึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ดังนั้นโรงแรมจะต้องพิจารณามาตรการและการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามเทรนด์ New Normal ที่ได้มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตรงตามเป้าหมาย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีหลักที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

 

 • Safety & Security

       การสร้างมาตรฐานชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยและการให้บริการ โดยเน้นการปรับปรุงงานระบบวิศวกรรมให้รองรับรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การคลีนนิ่งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการเลือกใช้เทคโนโลยีควบคุมเชื้อและฆ่าเชื้อตามระดับความเสี่ยงและความถี่ที่เหมาะสม ไม่มากเกินความจำเป็นที่นำมาซึ่งต้นทุนบริหารจัดการมหาศาล ไม่น้อยเกินไปจนขาดประสิทธิภาพ ให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการ

 • Reliability

       การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมอาคารให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าโรงแรมจะมีอุปกรณ์ที่ดี ราคาแพง ประสิธิภาพสูงแค่ไหน แต่หากขาดการตรวจสอบ ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ ระบบการทำงานก็อาจเกิดข้อผิดพลาด นำมาซึ่งต้นทุนส่วนเกินก้อนโตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น โรงแรมจะต้องมีระบบควบคุมการทำงาน การนำเครื่องมือเทคโนโลยี (Digital Innovation) เข้ามาช่วยในการตรวจจับและตรวจวัดประสิทธิภาพ เก็บข้อมูล (DATA) การทำงานของเครื่องจักร แจ้งเตือนและโชว์สถานะประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อควบคุมให้ระบบวิศวกรรมอาคารมีเสถียรภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก หากเทียบกับการบริหารแบบระบบ Manual ดังที่ผ่านมา ยิ่งกว่านั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการวางแผนกลยุทธ์ในยุค New Normal ได้อย่างดี รวมทั้งสร้าง Value ให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล

 • Efficiency

       การออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากโรงแรมจะมีการออกแบบระบบที่ดีที่สอดรับกับเทรนด์ New Normal แล้ว ยังต้องพิจารณาในการเลือกอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้ในการบริหารจัดการระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวางแผนปรับวิธีการทำงานของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับอาคาร เช่น การปรับเปลี่ยนเวลาในการเดินระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการใช้พลังงาน การเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงก่อนเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ ซึ่งการออกแบบกระบวนการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้โรงแรมสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในช่วงก่อนหรือระหว่างเปิดกิจการได้

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะไม่สามารถดำเนินการได้หากอาคารไม่มีซึ่งข้อมูลมาใช้บริหารจัดการ ดังคำกล่าวที่ว่า “อะไรที่ไม่สามารถวัดได้ ย่อมบริหารจัดการไม่ได้” อินโนยินดีให้คำแนะนำกับทุกสถานประกอบการ เพื่อให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และสอดรับกับแผนขับเคลื่อนโรงแรมในช่วงยุคโควิด-19 อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ หากท่านยังไม่รู้จัก Digital Innovation ของเรา

 

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารการจัดการพลังงานภายในอาคาร สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านวิศวกรรมอาคารเพิ่มเติมได้ที่ 02 941 4080 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้เราติดต่อกลับ