FORGOT YOUR DETAILS?

ร่วมงานกับเรา

หากท่านมองหางานที่ท้าทาย กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเอง มาร่วมเติบโตไปพร้อมๆกับครอบครัว INNO

ผู้จัดการโครงการ

 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า พลังงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาพลังงานหรือระบบวิศวกรรมภายในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม,การประสานงาน,การสื่อสาร, Service Mind
 • มีทักษะด้านโปรแกรม Ms Office, Auto CAD.
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุม ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามสัญญา
 •  จัดทำแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่
 •  ประสานงานกับหน่วยงานและลูกค้า เพื่อพัฒนางานและการบริการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
 •  รับผิดชอบและสนองตอบต่อนโยบายคุณภาพ ISO 9001 และ 50001
 •  ทำแผนธุรกิจของโครงการที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท

กดปุ่ม "สมัครงาน" เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น พร้อม
ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองจบการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา และรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสราวุธ สุวาหลำ
โทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13, 081-359-0993
แฟ็กซ์ : 0-2941-4082

วิศวกร

 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม,การประสานงาน,การสื่อสาร, Service Mind
 • มีทักษะด้านโปรแกรม Ms Office, Auto CAD
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาพลังงานหรือระบบวิศวกรรมภายในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วางแผนการจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ควบคุมและจัดทำแผนบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร
 • กำหนดมาตรฐานงานบริการซ่อม วิเคราะห์ ประเมิน การปฏิบัติงาน โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้า
 • ประเมิน วิเคราะห์ และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงบริษัทคู่สัญญา เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการ งานบริการ-งานซ่อม งานบำรุงรักษา งานเดินเครื่อง ให้ถูกต้อง

กดปุ่ม "สมัครงาน" เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น พร้อม
ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองจบการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา และรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสราวุธ สุวาหลำ
โทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13, 081-359-0993
แฟ็กซ์ : 0-2941-4082

ช่างเทคนิค

 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์งานระบบวิศวกรรมภายในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม,การประสานงาน,การสื่อสาร, Service Mind
 • รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานบริการซ่อม การเปิด-ปิด เครื่องจักรตามแผนที่กำหนด วิเคราะห์การทำงานและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติของเครื่องจักร พร้อมบันทึกเอกสารประจำวัน
 • งานบริการ-งานซ่อม ดำเนินงานเมื่อได้รับแจ้ง จัดทำเอกสารปิดงาน ทดสอบผลการซ่อม
 • ควบคุมผู้รับเหมา ตรวจสอบงานที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับระบบงาน
 • พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • จัดทำสรุปรายงานการบำรุงรักษา

กดปุ่ม "สมัครงาน" เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น พร้อม
ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองจบการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา และรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสราวุธ สุวาหลำ
โทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13, 081-359-0993
แฟ็กซ์ : 0-2941-4082

ธุรการโครงการ / ธุรการประจำสำนักงาน

 • เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน คอมพิวเตอร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม,การประสานงาน,การสื่อสาร, Service Mind
 • รับผิดชอบงานเอกสารทั้งหมดภายในโครงการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ หรือสำนักงาน
 • พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กดปุ่ม "สมัครงาน" เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น พร้อม
ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองจบการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา และรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสราวุธ สุวาหลำ
โทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13, 081-359-0993
แฟ็กซ์ : 0-2941-4082

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมคุณภาพ
และเติบโตไปพร้อมๆกับพวกเรา

STAFF TESTIMONIALS

จากรุ่นพี่...สู่รุ่นน้อง

ที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ผมดีใจมากที่ได้ทำงานกับอินโน เพราะที่นี่ใส่ใจและให้ความสำคัญของพนักงานเป็นอันดับแรก ทั้งสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และยังให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ

จบการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท งานบริหารอาคาร (Facility management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(Project management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธนาธิษณ์ ห้าวหาญ (ป๋อง)

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
"ความภูมิใจของผมคือการได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ ผมอยู่ที่นี่...เริ่มต้นจากช่างเทคนิคตัวน้อย เติบโตเป็นวิศวกรมากประสบการณ์ เพราะได้รับโอกาสมากมายจากบริษัทอินโนฯ จนมีผลงานระดับประเทศ ที่นี่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่พร้อมจะผลักดันและพาทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จ"

จบการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาโท งานบริหารอาคาร (Facility management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ธีรพงศ์ กาญจนเจริญนนท์ (ต้า)

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายงานขาย
"ที่นี่ โอกาสเปิดกว้างสำหรับทุกคน ถ้าพร้อมจะไขว่คว้า"

จบการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชัยกฤต จินะดิษฐ์ (มิกซ์)

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย EIS
"เชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยว่าที่นี่คืออนาคตของทุกคนที่ต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

จบการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภัทรพงศ์ เต็มวิริยะกุล (ภัทร)

ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ AC อาคารควบคุมเอกชน

อินโนสำนักงานใหญ่

51/29-31 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่ออินโน

[email protected]
tel: 66 (0) 29414080-1
fax: 66 (0) 29414082

ติดตามอินโน

© 2019 Innovation Technology Co., Ltd. | All rights reserved.
TOP

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save