รถยนต์ไฟฟ้าไทยในอนาคต

ปัจจุบันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่สะอาด ปลอดมลพิษในไอเสียที่เกิดจากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน และยัง เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถรองรับสภาวะ การขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคต

รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) เป็นรถยนต์ที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเป็นต้นกําลังในการขับเคลื่อนหลัก ซึ่งใช้เชื้อเพลิง ที่บรรจุในรถยนต์และทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อ เพิ่มกําลังของรถยนต์ให้เคลื่อนที่ ซึ่งทําให้เครื่องยนต์ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่ารถยนต์ ปกติ โดยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในมอเตอร์ได้กลับคืนมาจาก พลังงานที่ต้องสูญเสียจากการเบรกและถูกนํามาประจุไว้ ในแบตเตอรี่
2. รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ พัฒนาต่อยอดมาจากรถยนต์ไฮบริด โดยสามารถประจุ พลังงานไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงานภายนอก (Plug-in) ทําให้รถยนต์สามารถใช้พลังงานพร้อมกันจาก 2 แหล่ง วิ่งสลับกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันได้
3. รถยนต์ไฟฟ้า แบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) เป็น รถยนต์ไฟฟ้าที่มีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้น กําลังให้ ยานยนต์เคลื่อนที่ และใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่ เท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์อื่นในตัวรถยนต์

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) ยังมีข้อจํากัดคือ ยังคงต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมัน แต่ในอนาคตนั้น ทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ซึ่งในต่างประเทศมีใช้กัน อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้นั้น สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญนั้นคือ สถานีประจุไฟฟ้า (Charging Station) สําหรับการบริการที่จะต้องมีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทย เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป อย่างรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) สามารถชาร์จไฟชนิดหัวชาร์จแบบเร็ว (AC Normal Charger) หรือชนิดหัวชาร์จแบบเร็วมาก (DC Quick Charger) ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ชาร์จไฟได้เฉพาะชนิดหัวชาร์จแบบเร็ว (AC Normal Charger) เท่านั้น ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) ก็ไม่สามารถชาร์จไฟชนิดหัวชาร์จแบบเร็ว (AC Normal Charger) ได้

อ้างอิง http://www.greennetworkthailand.com/article_detail.php?a_id=1758