อบรมเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติการด้านพลังงาน สำนักงานพลังงาน จังหวัดภูเก็ต

“เพิ่มพูนให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น”

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพลังงาน จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรม Work shop ให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ รวมจำนวน 20คน เพื่อมุ่งให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นหน่วยงานนำร่องเพื่อการศึกษาดูงานให้กับส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มีความสนใจ

โดยในเดือนธันวาคม 2560 สำนักงานพลังงาน จังหวัดภูเก็ต สามารถประหยัดพลังงานลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 25